RSS Feed for Giảm khí thải nhà kính thông qua bảo vệ tài nguyên rừng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/07/2024 21:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giảm khí thải nhà kính thông qua bảo vệ tài nguyên rừng

 - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, quản lý bền vững tài nguyên rừng và tăng cường trữ lượng các bon của rừng ở Việt Nam” (REDD+) do Quỹ đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB), ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REED+ ở Việt Nam” do WB viện trợ không hoàn lại.

 

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở đóng góp của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ, hiệu quả và các quy định hiện hành.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB hiệp định dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án.

Chương trình REDD+ có mục tiêu tổng quát là giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2011- 2015, xây dựng và vận hành thí điểm các cơ chế, chính sách, hệ thống tổ chức và năng lực kỹ thuật sẵn sàng ở cấp quốc gia bảo đảm việc quản lý, điều phối và vận hành các dự án REDD+ có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của quốc gia và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Từng bước nâng cao nhận thức và năng lực tham gia thực hiện các hoạt động về REDD+ của các bên liên quan; mạng lưới REDD+ quốc gia được hình thành và hoạt động có hiệu quả; góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập của người dân thông qua việc tổ chức thực hiện các dự án thí điểm REDD+ tại ít nhất 8 tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành xây dựng các cơ chế, chính sách, hệ thống tổ chức và năng lực kỹ thuật bảo đảm việc quản lý, điều phối và vận hành hiệu quả các chương trình, dự án và hoạt động REDD+ trên phạm vi cả nước.

Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng, góp phần đạt mục tiêu giảm 20% lượng khí thải nhà kính trong nông nghiệp vào năm 2020; quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng, nâng độ che phủ của rừng của cả nước lên 44 - 45%, bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng hóa và cải thiện sinh kế cho các chủ rừng và người dân.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động