RSS Feed for Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 00:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

 - Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 22/05/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 20/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Ngày 6/9/2012, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI)…

 

QUANG THẮNG

 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Hồ Tấn Sáng, Trưởng khoa Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III trình bày 5 chuyên đề về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về tổng kết nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động