RSS Feed for Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/07/2024 06:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 - Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho 3.000 cán bộ cấp ủy các đơn vị thành viên, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Ðảng ủy Tập đoàn.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020".

Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy PVN.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, ông Phùng Đình Thực khẳng định: Việc học tập, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt và các đơn vị thành viên nắm vững tư tưởng chỉ đạo, phát huy trách nhiệm, gương mẫu thực hiện có hiệu quả nội dung các nghị quyết.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn của Trung ương, đội ngũ cán bộ chủ chốt chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần tạo sự chuyển biến về công tác xây dựng Đảng; củng cố niềm tin, tạo sự chuyển biến, đồng thuận trong toàn Đảng bộ để hoàn thành nhiệm vụ.

Từng cán bộ phải nắm vững những việc cần làm ngay, nói đi đôi với làm, thông suốt quan điểm. Việc tiến hành cần nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, xây dựng, không né tránh, trì trệ, kết hợp nhuần nhuyễn Nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng ủy PVN xác định, việc thực hiện Nghị quyết phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế trong xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Đảng ủy xác định làm tốt công tác xây dựng Đảng để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện thắng lợi Đề án tái cấu trúc Tập đoàn và Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015, định hướng đến 2025.

Trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Tập đoàn lưu ý các cấp ủy Đảng thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Đề án tái cấu trúc Tập đoàn; đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm, làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về tổ chức, cán bộ cho phù hợp với yêu cầu trong quá trình triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết.

Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp; đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; xem xét, giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tích cực thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn trong doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo mọi điều kiện để các đoàn thể, hội viên đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

                                                                                                         

     Thu Hà
                                                                                              (Nguồn: ĐCSVN)

 

 

nangluong.mastercms.org/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động