RSS Feed for Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Lần thứ III | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 11:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Lần thứ III

 - Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Lần thứ III (Nhiệm kỳ 2016-2021).

Phó Chủ tịch trường trực VEA, ông Đào Duy Tân.

Thực hiện Điều lệ của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1203/QĐ-BNV, ngày 21 tháng 10 năm 2010 và được phép của Bộ Nội vụ, hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tiến hành tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Về dự Đại hội có trên 200 đại biểu đại diện cho các đơn vị thành viên thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty, các viện nghiên cứu, các trường đào tạo, các nhà máy, xí nghiệp; và các cá nhân, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học trên phạm vi cả nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc liên quan đến đầu tư, xây dựng, chế tạo cơ khí, kinh doanh vật tư thiết bị năng lượng.

Đại hội vinh dự được đón tiếp:

- Đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Các biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo và Sở Công Thương một số địa phương; phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp và nhất trí thông qua Nghị quyết:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2016-2021) do Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II trình tại Đại hội.

2. Giao Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ III nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp của các đại biểu để bổ sung vào chương trình công tác nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra về kết quả các mặt hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II.

5. Thông qua Báo cáo thu, chi tài chính nhiệm kì II (2010-2015) của Ban Chấp hành Hiệp hội.

6. Giao Ban Chấp hành khóa III nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Hiệp hội để phù hợp với những vấn đề mới được quy định trong Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2016.

7. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ III (2016-2021) với  290 Ủy viên và Ban Kiểm tra Hiệp hội với 5 Ủy viên. (Danh sách cụ thể tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

8. Đại hội biểu dương các đơn vị thành viên đã tích cực hoạt động xây dựng, tạo điều kiện cho cơ quan thường trực của Hiệp hội hoạt động thực hiện tốt Nghị quyết và đã đạt được những kết quả như đã nêu trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II.

9. Đại hội kêu gọi toàn thể các thành viên quyết tâm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu tạo nên nhiều thành quả trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Năng lượng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng nền kinh tế toàn cầu.

10. Đại hội bày tỏ lời cảm ơn đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan về sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ to lớn để Hiệp hội triển khai được các hoạt động của mình.

11. Đại hội cảm ơn Lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc các Văn phòng Trung ương, các Bộ, ngành, các Sở Công Thương, các phóng viên báo chí và toàn thể đại biểu hội viên đã về dự và đóng góp quý báu cho Đại hội.

12. Đại hội giao Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ III và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Toàn thể Hội viên của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt phương châm của Hiệp hội là: Đoàn kết - Hợp tác - Hỗ trợ - Phát triển, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội lần thứ III đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ III (2016-2021) nhất trí thông qua.

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động