RSS Feed for Sau hai tuần thực hiện kế hoạch quản lý thủy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 26/09/2023 12:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sau hai tuần thực hiện kế hoạch quản lý thủy điện

 - Kế hoạch hành động trong lĩnh vực thủy điện được Bộ Công Thương ban hành và có hiệu lực từ ngày 10/2/2017. Hơn hai tuần qua, các đơn vị thuộc ngành Công Thương đã tiến hành họp bàn, phối hợp với các địa phương, chủ dự án, hồ chứa để xây dựng phương án triển khai chi tiết thực hiện.

Nên công bằng với thủy điện
Thủy điện Hố​ Hô có phải là tác nhân gây ra lũ?

Cụ thể, Cục Điều tiết Điện lực đã có văn bản gửi các địa phương trên cả nước, các chủ dự án, hồ chứa để yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành lập tổ biên tập để tiến hành chỉnh sửa một số quy định hiện hành, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay.

Là đơn vị đầu mối, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổng cục Năng  lượng đã có văn bản yêu cầu các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chủ hồ chứa, dự án tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án, công trình thủy điện (từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác) của các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án...).

Đồng thời đánh giá tình hình bố trí nhân lực; việc chấp hành các quy định liên quan của chủ đầu tư các dự án thủy điện; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện. Từ đó, chủ động giải quyết, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận hành khai thác các công trình thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội, đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hiện trạng hành lang thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật... vùng hạ du đập.

Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp hiện đang phối hợp với Tổng cục Năng lượng kết nối với các địa phương, đơn vị để tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, an toàn các hồ chứa thủy điện. Ngay trong tuần này, tổ công tác sẽ làm việc với một số địa phương để phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quản lý, vận hành an toàn đập và công tác phòng chống bão lũ của công trình thủy điện. Đồng thời phối hợp với các địa phương thực hiện những biện pháp khả thi đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về an toàn đập, đặc biệt là các công trình thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo báo cáo của EVN, các phương án cụ thể đã được xây dựng và đang gấp rút thực hiện. Thời gian qua, EVN đã vận hành và quản lý các hồ chứa thủy điện đáp ứng yêu cầu, hiệu quả. Việc phối hợp với các địa phương, chủ đập cũng mang lại lại hiệu quả tích cực. Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Trong Quyết định số 396 về kế hoạch hành động, Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình thủy điện. Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc các nhiệm vụ có liên quan.

Bên cạnh đó, Quyết định số 396 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017 cũng đưa ra 8 nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch hành động.

Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Thứ hai: Rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ ba: Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác của các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án...). Trong đó, cần đánh giá tình hình bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ này của Sở Công Thương các tỉnh liên quan; việc chấp hành các quy định liên quan của Chủ đầu tư các dự án thủy điện; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện.

Thứ tư: Rà soát kỹ nội dung các Quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa thủy điện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông, QTVH hồ chứa của Chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp thông tin về các hồ chứa chưa tuân thủ quy định về việc lập, trình phê duyệt QTVH; đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan tại QTVH hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, chủ động giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận hành khai thác các công trình thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội, đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hiện trạng hành lang thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật... vùng hạ du đập.

Thứ năm: Tổ chức thực hiện, tổng hợp tình hình thực hiện và đánh giá kỹ nội dung các Phương án: Phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, Phòng, chống lũ lụt vùng hạ du do xả lũ và vỡ đập và Bảo vệ đập tại các công trình thủy điện; rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc tại các đập thủy điện chưa lập, trình duyệt các Phương án nêu trên. Trong đó, cần đánh giá việc quan trắc khí tượng, thủy văn tại công trình và trên lưu vực của Chủ đập; việc bảo vệ, tình hình xâm phạm hành lang thoát lũ ở hạ du các đập thủy điện; việc lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập; công tác diễn tập Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập... Từ đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung các Phương án nêu trên; thực hiện các biện pháp khả thi đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn đập, đặc biệt là tại các công trình thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thứ sáu: Rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì Giấy phép hoạt động điện lực (Giấy phép HĐĐL) của các nhà máy thủy điện. Trong đó, cần đánh giá việc thực hiện xả dòng chảy tối thiểu, cung cấp nước cho hạ du; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng, phòng chống cháy nổ, quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, vận hành hồ chứa; việc đáp ứng yêu cầu điều kiện của cán bộ vận hành... Từ đó, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo các nhà máy thủy điện chấp hành đầy đủ quy định pháp luật liên quan.

Thứ bảy:  Tổ chức phổ biến đầy đủ kiến thức, quy định pháp luật liên quan đến việc chỉ huy, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa thủy điện (đặc biệt trong mùa mưa, lũ) cho các tỉnh, các nhà máy thủy điện còn những vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan.

Thứ tám: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của các công trình thủy điện; nội dung QTVH hồ chứa thủy điện; các quy định về an toàn đập và công tác phòng, chống lụt bão của công trình thủy điện.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tổng cục Năng lượng, các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương, UBND và sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổ chức, phối hợp thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng giao Tổng cục Năng lượng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp, lập báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền liên quan về kết quả thực hiện kế hoạch này.

NangluongVietnam Online

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động