RSS Feed for Mục tiêu và giải pháp thực hiện tiết kiệm điện của PC Điện Biên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 11:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mục tiêu và giải pháp thực hiện tiết kiệm điện của PC Điện Biên

 - Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 3% đến 5% tổng tiêu thụ năng lượng dự báo. Đây là mục tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.


‘Bật mí’ cách sử dụng điện tiết kiệm ở mức tối ưu


Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK và HQ) giai đoạn 2019 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019. Hình thành thói quen SDNLTK và HQ trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương.

Kế hoạch đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng khoảng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng; giảm tổn thất điện năng xuống khoảng 6% vào năm 2025 (năm 2020 đạt 5,08% giảm hơn 0,02% so với kế hoạch giao); thay thế các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt mức tiết kiệm năng lượng khoảng 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng; giảm tổn thất điện năng xuống khoảng 5,5%; thay thế các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, kế hoạch đã đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: Nâng cao vai trò của quản lý nhà nước về SDNLTK và HQ; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy SDNLTK và HQ, bảo vệ môi trường; SDNLTK và HQ trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, cơ quan, công sở; SDNLTK và HQ trong chiếu sáng công cộng, trong hộ gia đình, trong sản xuất nông nghiệp, trong hoạt động giao thông vận tải và giảm tổn thất điện năng trong điều hành cung ứng điện.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ: Kinh phí ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp, các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cấp cho việc xây dựng các văn bản quy định về tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực SDNLTK và HQ; tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy SDNLTK và HQ; điều tra khảo sát, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng của tỉnh; hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng; xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng; xây dựng và thực hiện mô hình về tiết kiệm, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; hỗ trợ thực hiện các dự án đổi mới công nghệ, sử dụng các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao.

Kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dùng để thực hiện các chuyên đề, hoạt động, dự án SDNLTK và HQ đã được các bên thống nhất. Kinh phí của doanh nghiệp tham gia Kế hoạch dùng để thực hiện các chuyên đề, giải pháp nhằm SDNLTK và HQ; thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng, đổi mới công nghệ, sử dụng các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao hoặc tạo ra sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, Sở Công thương là cơ quan đầu mối, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về SDNLTK và HQ giai đoạn 2021 - 2030 của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch; Giám sát, đôn đốc, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả của từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; theo dõi, rà soát cơ chế, chính sách, đề xuất UBND tỉnh ban hành cho phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SDNLTK và HQ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung của kế hoạch đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch. Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết năm, giao nhiệm vụ cụ thể nội dung cho từng cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố; tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện kế hoạch trên địa bàn. 

PC Điện Biên tuyên truyền sử dụng điện àn toàn, tiết kiệm.

Đối với Công ty Điện lực Điện Biên xây dựng kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng mới, cải tạo hệ thống lưới điện và các biện pháp khác nhằm giảm tổn thất điện năng; tuyên truyền vận động, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tiết kiệm điện hàng năm như: Giờ Trái đất, Gia đình tiết kiệm điện, truyền thông qua kênh phát thanh của Đài PT và TH trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng tháng gửi tin nhắn tuyên truyền các hình thức tiết kiệm điện tới 90% khách hàng sử dụng điện.

Các tổ chức, cơ sở sử dụng năng lượng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng; nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý các nguồn gây thất thoát, lãng phí năng lượng. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch SDNLTK và HQ đối với phương tiện, thiết bị tiêu hao năng lượng do đơn vị quản lý theo lộ trình được phê duyệt. Đầu tư, cải tạo phương tiện, thiết bị, công trình sử dụng năng lượng; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát sử dụng năng lượng tại đơn vị. Đối với các tổ chức, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với cấp quản lý Sở Công thương.

Việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà là một trong các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được các hộ gia đình và các đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai đầu tư thời gian qua.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Điện Biên, hiện nay Công ty đã tiếp nhận 477 khách hàng điện mặt trời mái nhà (chỉ tính số khách hàng đăng ký bán điện cho Công ty) với tổng công suất 29,48 MWp, sản lượng đạt 3,256 triệu kWh/năm.

Có thể thấy, việc lắp đặt, sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái, tạo nhiều lợi ích cho khách hàng, ngành điện và góp phần quan trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

LAN HƯƠNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động