RSS Feed for Ban hành quyết định về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 05/06/2023 13:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban hành quyết định về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

 - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ (Quyết định số 800/QĐ-BCT, ngày 3 tháng 4 năm 2019).

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 37 bậc

Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động nhằm nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm Asean 4.

Mục tiêu cụ thể sẽ nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5-7 bậc, năm 2019 từ 3-5 bậc.

Nội dung kế hoạch:

1/ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số tiếp cận điện năng.

Theo dõi thường xuyên, định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp cải thiện bộ chỉ số trình Lãnh đạo Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

2/ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với EVN xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện bộ chỉ số tiếp cận điện năng, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành. Cụ thể:

a) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối họp với EVN tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triến khai thực hiện cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng nhằm đưa ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục cải thiện chỉ số;

b) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề xuất sửa đổi và rút gọn các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước đối với quá trình tiếp cận điện năng.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 để có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hoặc gửi các Bộ đề xuất hướng giải quyết.

c) Đầu mối đôn đốc các tỉnh ban hành Cơ chế “một cửa liên thông” giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện.

Trước 15 tháng 4 năm 2019 trình Lãnh đạo Bộ văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc ban hành Cơ chế. Theo dõi tổng hợp hàng quý tình hình thực hiện, báo cáo đề xuất.

d) EVN nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương trong tháng 4 năm 2019:

(i) Nghiên cứu tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện;

(ii) Nghiên cứu triển khai việc cấp điện qua công trình của ngành Điện đầu tư cho nhóm khách hàng kinh doanh bất động sản;

(iii) Tiếp tục cải thiện độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI) và minh bạch về giá điện;

(iv) Đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4;

(v) Tiếp tục làm việc với WB để ghi nhận đúng các cải cách của Việt Nam.

3/ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với EVN xây dựng và ban hành trong tháng 4 năm 2019 tài liệu hướng dẫn các đơn vị để có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số tiếp cận điện năng, các chỉ số thành phần, mục tiêu, mẫu biểu báo cáo.

4/ Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu trong trường hợp cần thiết đề xuất tiếp tục sửa đổi quy định theo hướng đơn giản hoá hồ sơ thoả thuận đấu nối vào lưới điện trung áp (tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối, ngày 18 tháng 11 năm 2015).

5/ Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo rà soát các quy định liên quan đến quá trình thực hiện các thủ tục tiếp cận điện năng.

6/ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung theo dõi, báo cáo để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định về Cơ chế “một cửa liên thông” giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động