RSS Feed for Mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của Phú Thọ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 04:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của Phú Thọ

 - Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay (giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025). Phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 5,0 đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay (trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2030).


Thủ tướng yêu cầu cả nước tiết kiệm 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm


Mục đích của kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm có liên quan đến công tác sử dụng, tiêu thụ năng lượng trên địa bàn.

Huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý Nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, đào tạo và phát triển nguồn lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội. Giảm cường độ sử dụng năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tăng cường khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về phương pháp quản lý và sử dụng năng lượng đúng mục đích, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đạt hiệu quả cao, mang tính đột phá trong việc nâng cao ý thức và hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; xây dựng; chiếu sáng công cộng, trong các hộ gia đình để khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi truờng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Giai đoạn đến năm 2025:

1/ Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025.

2/ Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,5%.

3/ Đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

4/ Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định hiện hành để giảm giá thành sản phẩm.

5/ Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6/ Số lượng chuyên gia quản lý năng lượng/kiểm toán năng lượng được đào tạo và cấp chứng chỉ 20 người.

7/ Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tuân thủ quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng, thực hiện và báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định.

8/ Đạt 60% số cơ sở phổ thông có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

9/ 100% các doanh nghiệp được cấp phép đầu tư mới áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

10/ Khuyên khích 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đầu tư trước năm 2020 thực hiện kiểm toán năng lượng, đầu tư, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

11/ Thực hiện nghiêm các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

12/ Tăng cường công tác quản lý, thúc đẩy triển khai Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) phù hợp với định hướng phát triển ngành năng lượng, ngành điện và quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh, đảm bảo tối ưu mọi nguồn lực xã hội và lợi ích của khách hàng sử dụng điện, các đơn vị điện lực trong việc thực hiện sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm từ sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.

Giai đoạn đến năm 2030:

1/ Phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 5,0 đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2030.

2/ Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,0%.

3/ Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định hiện hành.

4/ 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tuân thủ quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng, thực hiện và báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định.

5/ 100% các doanh nghiệp được cấp phép đầu tư mới áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

6/ Khuyến khích 80% các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đầu tư trước năm 2020 thực hiện kiểm toán năng lượng, đầu tư, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

7/ Đạt 100% số cơ sở phổ thông có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

8/ Số lượng chuyên gia quản lý năng lượng/kiểm toán năng lượng được đào tạo và cấp chứng chỉ 40 người.

9/ Đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10/ Đạt 1- 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động