RSS Feed for Doanh nghiệp dầu khí phải trích Quỹ rủi ro môi trường | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 20/06/2024 13:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Doanh nghiệp dầu khí phải trích Quỹ rủi ro môi trường

 - Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Theo dự thảo thông tư, đối tượng áp dụng này với những doanh nghiệp hoạt động dầu khí, bao gồm hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này; Sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu; Sử dụng tàu biển chuyên dùng để vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác khi hoạt động trong vùng cảng biển và vùng biển Việt Nam; Lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Nguyên tắc trích lập phải đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp; Đảm bảo bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại do môi trường gây nên.

Nguồn hình thành Quỹ được trích từ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm của doanh nghiệp.

Thời điểm trích lập khoản dự phòng rủi ro là thời điểm cuối kỳ kế toán năm Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật thì được trích lập dự phòng rủi ro về môi trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quy định về bảo vệ môi trường và các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Khi xảy ra thiệt hại do rủi ro về môi trường phải xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, nếu do nguyên nhân chủ quan phải xác định rõ trách nhiệm bồi thường vật chất của từng bộ phận, cá nhân gây nên.

Doanh nghiệp không được tính thêm vào chi phí các khoản dự phòng không có đủ căn cứ trích lập dự phòng nhằm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách.

Mức trích lập, doanh nghiệp thực hiện trích lập 0,5% trên doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) vào Quỹ.

Khi số dư của Quỹ này bằng 25% vốn điều lệ của doanh nghiệp thì không trích nữa.

Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường được sử dụng để phòng ngừa, khắc phục, bù đắp các sự cố về môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp: Môi trường nước phục vụ mục đích bảo tồn, sinh hoạt, giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; Môi trường đất phục vụ cho các mục đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; Hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thoái.

Trường hợp các sự cố về môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gây ra bởi lỗi chủ quan, cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp sẽ không được sử dụng Quỹ để chi trả và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí xử lý.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động