RSS Feed for Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 03:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện

 - Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Áp dụng chữ ký số trong giao dịch thị trường điện lực
Bước tiến mới trong vận hành hệ thống điện Việt Nam

Mục tiêu để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam theo từng giai đoạn quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Đồng thời, đảm bảo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiết kiệm, hiệu quả, tối ưu sử dụng các hạ tầng hiện có cho vận hành và giám sát thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam bao gồm 8 hệ thống công nghệ thông tin chính, với các phần mềm được cài đặt trên các thiết bị phần cứng, được kết nối, tích hợp với nhau nhằm đảm bảo phục vụ vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh an toàn, liên tục, tin cậy và hiệu quả.

Các đơn vị phát điện độc lập, các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các khách hàng sử dụng điện lớn tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh có trách nhiệm bố trí, sắp xếp nguồn vốn để nâng cấp, đầu tư hệ thống CNTT thuộc phạm vi quản lý, vận hành của đơn vị (chi tiết từng đơn vị tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều này và Phụ lục 3 Quyết định này) đảm bảo vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh ổn định, liên tục, tin cậy.

Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo công tác phê duyệt dự án đầu tư và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu đấu thầu mua sắm quốc tế trong Quý II năm 2017.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ, đồng thời với việc lập dự án đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê Tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng thiết kế chi tiết, các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của các hệ thống trong cơ  sở  hạ  tầng CNTT phục vụ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trên cơ sở đánh giá hiện trạng của cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ Thị trường phát điện cạnh tranh và Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Quyết định này. Chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc này hạch toán vào dự án.

Thực hiện đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống CNTT thuộc cơ sở hạ tầng CNTT cho Cục Điều tiết điện lực, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 2 Quyết định này;

 

Phối hợp với các đơn vị thành viên thị trường điện trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại các đơn vị, đảm bảo các hệ thống được đầu tư tại đơn vị có thể kết nối và hoạt động ổn định với các hệ thống tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 2 Quyết định này;

Tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương/Cục Điều tiết điện lực kế hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng các hệ thống CNTT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư; đề xuất các cơ chế cần thiết để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng tiến độ được duyệt.

Giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp các hệ thống, các trang thiết bị cần thiết để vận hành các hệ thống: Giao diện trao đổi thông tin với các thành viên thị trường điện (MPI - Client); đường truyền kết nối tới mạng diện rộng phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện; hệ thống đo đếm, thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, đảm bảo kết nối với các hệ thống tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 2 Quyết định này.

Tổng công ty Điện lực (thực hiện chức năng phân phối, mua buôn và bán lẻ) thực hiện đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp các hệ thống, các trang thiết bị cần thiết để vận hành các hệ thống: Giao diện trao đổi thông tin với các thành viên thị trường điện (MPI - Client); hệ thống dự báo phụ tải; đường truyền kết nối tới mạng diện rộng phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện; hệ thống đo đếm, thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, đảm bảo kết nối được với các hệ thống tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 2 Quyết định này.

Bộ Công Thương giao đơn vị phát điện: đối với đơn vị đã tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, thực hiện đầu tư các trang thiết bị phục vụ vận hành giao diện trao đổi thông tin với các thành viên thị trường điện (MPI - Client) đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 2 Quyết định này...

Giao các khách hàng sử  dụng điện lớn tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh thực hiện đầu tư xây dựng các trang thiết bị phục vụ  vận hành các hệ thống: Giao diện trao đổi thông tin với các thành viên thị trường điện (MPI - Client), các thiết bị đầu cuối và đường truyền kết nối tới mạng diện rộng phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 2 Quyết định này.

Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp các kiến nghị của các đơn vị có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, báo cáo Bộ Công thương giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung Quyết định tại đây.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động