RSS Feed for Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 22:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực

 - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này. Cụ thể, Quyết định mới sửa đổi, bổ sung quy định về các phiên họp của Ban Chỉ đạo; trách nhiệm của Phó Trưởng Ban và các thành viên.

Cái khó của việc lập Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc giaTheo quy định mới, Trưởng Ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ 6 tháng một lần và các phiên họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng Ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì các phiên họp. 

Phó Trưởng Ban Thường trực - Bộ trưởng Bộ Công Thương, hoặc Phó Trưởng Ban - Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì các phiên họp giao ban 1 tháng một lần.

Các thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia và chuẩn bị nội dung báo cáo theo quy định; trường hợp các thành viên trong Ban Chỉ đạo không thể tham dự phiên họp phải ủy quyền cho người có trách nhiệm tham dự.

Quyết định mới quy định nội dung phiên họp thường kỳ và họp giao ban nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu thực hiện tiếp theo. Mặt khác, xem xét giải quyết những vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền các bộ, ngành, địa phương, hoặc kiến nghị Thủ tướng giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Về trách nhiệm của Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo, Quyết định quy định Phó Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực điều hành giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương liên quan đến phát triển điện lực. Mặt khác, giúp Phó trưởng Ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong lĩnh vực phát triển điện lực, đầu tư xây dựng các dự án điện đảm bảo đáp ứng tiến độ phát triển điện lực, tiến độ xây dựng các dự án điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp.

Phó Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực điều hành giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng. Trong đó, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Xây dựng liên quan lĩnh vực phát triển điện lực và đầu tư xây dựng các dự án điện, đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng các dự án điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp. Mặt khác, chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất sửa đổi, hướng dẫn, thực hiện các nội dung quy định liên quan đến Luật Xây dựng đảm bảo đáp ứng sự phát triển của ngành điện lực, các dự án trong lĩnh vực điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp.

Cùng với đó là xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực điện lực. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp nền đường...

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng; chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong triển khai xây dựng dự án điện thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Xây dựng. 

Phó Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp giúp Trưởng ban, Phó Trưởng Ban thường trực điều hành giải quyết công việc liên quan đến phát triển điện lực theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Trong đó, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban liên quan lĩnh vực phát triển điện lực, đầu tư xây dựng các dự án điện, đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng các dự án điện và dự án hạ tầng năng lượng sơ cấp.

Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đối với các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình và tiến độ thực hiện các dự án do các tập đoàn nêu trên làm chủ đầu tư. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án điện và hạ tầng nhập khẩu năng lượng sơ cấp do các tập đoàn nêu trên làm chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án điện thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. 

Về trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia thuộc các bộ, ngành, cơ quan, Quyết định quy định căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan mình. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án và kiến nghị bổ sung, sửa đổi, hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của bộ, cơ quan mình phụ trách liên quan lĩnh vực phát triển điện lực và đầu tư xây dựng các dự án điện, đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng các dự án điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp.

Ngoài ra, các Ủy viên còn chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án điện và hạ tầng nhập khẩu năng lượng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của bộ, ngành mà Ủy viên đó là lãnh đạo; gắn trách nhiệm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo với tiến độ các dự án trọng điểm về điện lực trong nhiệm vụ lãnh đạo của cơ quan./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động