RSS Feed for PTC2 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 25/02/2024 21:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PTC2 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021

 - Chiều ngày 5/3/2021, tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2021.


Tổng Giám đốc EVNNPT trả lời phỏng vấn chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam


Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc PTC2.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2020, PTC2 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình đại dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (từ quý I đến quý III, khó khăn nhất là giai đoạn dịch bệnh bùng phát lần 2 mà tâm điểm là tại TP Đà Nẵng). Bên cạnh đó thời tiết bão lũ lớn, gây ngập lụt trên diện rộng trong các tháng 9, 10, 11 ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ quản lý vận hành của đơn vị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được EVNNPT giao, trên cơ sở Nghị quyết số 155-NQ/ĐU ủa Đảng ủy EVNNPT, Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV NQ của HĐTV EVNNPT và Chỉ thị số 164/CT-EVNNPT Tổng Giám đốc EVNNPT. Đảng ủy PTC2 đã ban hành Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 10/1/2020 đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Giám đốc Công ty đã ban hành chỉ thị số 829/CT-PTC2 thực hiện nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch được Tổng công ty giao.

Trên cơ sở mục tiêu nghị quyết của Hội nghị NLĐ và nhiệm vụ, kế hoạch được EVNNPT giao (tại quyết định số 261/QĐ-EVNNPT ngày 4/3/2020); bám sát chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016 - 2020” và 8 nhóm nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020, Công ty đã tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.

Theo đó, PTC2 đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Tổng công ty đảm bảo truyền tải điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải là 8,176 tỷ kWh.

Về tỷ lệ tổn thất điện năng, PTC2 đã đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung để hạn chế các phương thức vận hành bất lợi gây tổn thất cao cho lưới truyền tải. Kết quả trong năm 2020, tổn thất điện năng của Công ty là 2,34%, thấp hơn 0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (2,46%).

PTC2 đã hoàn thành 187 hạng mục công trình sửa chữa lớn với giá trị 94,935 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, qua đó đã góp phần đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành. Riêng công tác trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã được PTC2 hoàn thành trong năm 2019.

Đối với công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) theo kế hoạch năm 2020 EVNNPT không giao chỉ tiêu, tuy nhiên để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, PTC2 đã thực hiện và đóng điện 2 dự án ngoài kế hoạch (hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Đồng Hới, đóng điện ngày 28/3/2020 và dự án hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời tại TBA 220 kV Huế, đóng điện ngày 26/4/2020).

Thực hiện đề án nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0, PTC2 đã hoàn thiện đề cương khoa học công nghệ “Phần mềm quản lý đường dây truyền tải điện EVNNPT” và đăng ký chủ trì thực hiện. Đang triển khai đề án hệ thống kê cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình thông tin chung (CIM -  Common Information Model).

Bên cạnh đó đơn vị đã và đang áp dụng một số công nghệ trong công tác quản lý vận hành như: Tiếp tục tăng cường ứng dụng UAV trong công tác QLVH lưới điện truyền tải và hỗ trợ công tác tư vấn giám sát ĐZ 500 kV mạch 3; sử dụng 31 camera lắp trên các vị trí cột quan sát các đoạn tuyến đường dây...

Đối với công tác giám sát thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, PTC2 đã triển khai thành lập Ban Chỉ đạo tư vấn giám sát thi công, Ban tư vấn giám sát thi công và các Tiểu ban TVGS tại các Truyền tải điện để thực hiện có hiệu quả các công việc được giao.

Đặc biệt, Công ty luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của cán bộ công nhân viên được đảm bảo, phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, bố trí lao động phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu tăng năng suất lao động.

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị NLĐ năm 2020, Công ty đã thực hiện tốt các quy định thực hiện dân chủ áp dụng trong Công ty, như Quy định phân phối tiền lương sản xuất, kinh doanh điện và Quy định thưởng an toàn điện trong PTC2. 

Phổ biến và thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT. Đồng thời tiến hành thực hiện đối thoại với người lao động tại các Truyền tải điện trực thuộc.

Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, từ đó phân loại sức khỏe lao động để tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp thời; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường giao lưu, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cán bộ công nhân viên và các đơn vị.

PTC2 đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT, trong đó mới đây là triển khai thực hiện Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT trong toàn thể người lao động.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá cao các kết quả PTC2 đạt được trong 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được giao trong điều kiện khó khăn. Đặc biệt là công tác phòng chóng dịch Covid-19 và công tác phòng chống lụt bão, cũng như các hoạt động an sinh xã hội.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Công đoàn EVNNPT đề nghị PTC2 đặc biệt quan tân triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của EVNNPT “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệc sinh lao đông, phòng chống cháy nổ, phòng chông lụt bão, thực thi văn hóa EVNNPT... đồng thời tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị các phần mềm để đáp ứng công tác quản lý vận hành lưới điện ngày càng tiên tiến, khoa học, hiện đại; nâng cao năng lực bộ máy tham mưu các cấp.

Bên cạnh đó, sắp xếp, sử sụng lao động hợp lý, đảm bảo năng suất trong tiến trình tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống sản xuất. Xây dựng khung năng lực của các vị trí chức danh lao động. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn song hành với chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động nhằm giúp cho PTC2 cũng như cùng EVNNPT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo, Công Đoàn EVNNPT.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc PTC2 nhấn mạnh phải tiếp tục xây dựng, tuyên truyền hình ảnh CBCNV EVNNPT, PTC2 mang tính chuyên nghiệp, hiện đại. Năm 2021 là năm PTC2 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó để thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của EVNNPT là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, trong công tác quản lý vận hành PTC2 và các đơn vị cần tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN vào các hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động.

Ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2.

Chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật cao nhằm đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

Đối với các đơn vị cũng như từng người lao động, cần nâng cao ý thức xây dựng tập thể, luôn đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của mình trong năm 2021./.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động