RSS Feed for Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 01:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV

 - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn.


Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 của TKV


Theo quyết định, từ 01/3/2020, nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV được phân công như sau:

1/ Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải:

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành các hoạt động hằng ngày của TKV, điều hành kế hoạch PHKD của Tập đoàn, các công ty TKV theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV và các nghị quyết, quyết định của HĐTV TKV.

Trực tiếp chỉ đạo các công tác và lĩnh vực: Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD dài hạn của TKV và Tập đoàn các công ty TKV; Cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững Tập đoàn gồm tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn và các nguồn lực khác; Công tác tổ chức và cán bộ quản lý, quản trị tài nguyên, đối ngoại và quan hệ quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Lĩnh vực công nghiệp hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2/ Phó tổng giám đốc Lê Quang Dũng:

Là Phó tổng giám đốc thường trực và Thủ trưởng cơ quan Tập đoàn. Thay mặt Tổng giám đốc điều hành công việc của Tập đoàn khi Tổng giám đốc vắng mặt dài ngày ở cơ quan, trừ công tác tổ chức, cán bộ và ban hành các quy chế, quy định quản lý, các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan/có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các công tác: Nội vụ, kinh phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn; Thống kê, kế toán, tài chính, kiểm toán; Pháp chế doanh nghiệp và quản trị rủi ro; Quản lý tổng hợp công tác đầu tư, công tác khoa học và công nghệ, công tác sáng kiến, chiến lược phát triển; Quản lý công tác xuất nhập cảnh trong Tập đoàn.

Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo tổng hợp công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, SXKD của toàn Tập đoàn; theo dõi tổng hợp công tác tự động hóa, tin học hóa trong Tập đoàn.

Giúp Tổng giám đốc quản lý các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ thưởng người quản lý Tập đoàn, Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp; Quỹ khoa học công nghệ…

3/ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ:

Là Giám đốc Trung tâm ĐHSX than tại Quảng Ninh; phối hợp với các Phó tổng giám đốc trong chỉ đạo các hoạt động SXKD của Tập đoàn tại Quảng Ninh.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Điều hành sản xuất than; Đầu tư; Tổng hợp công tác AT-VSLĐ trong Tập đoàn; Tổng hợp công tác bảo vệ trong Tập đoàn; Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn; Phối hợp chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Quảng Ninh; Giúp Tổng giám đốc quản lý chi phí cấp cứu mỏ tập trung…

4/ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Trung:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các công tác: Quản lý kinh tế; Kinh doanh than; Quản lý nguồn nhân lực; Công nghiệp khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng; Công nghiệp điện lực; Thi đua khen thưởng; Truyền thông báo chí; Chỉ đạo triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong lĩnh vực công nghiệp điện lực, khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng.

Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo công tác hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế; Giúp Tổng giám đốc quản lý chi phí tập trung, gồm đổi mới cơ cấu lao động, đào tạo, y tế và quỹ tiền lương dự phòng…

5/ Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn:

Là Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng thời được Tổng giám đốc phân công trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: Quản lý tổng hợp công tác môi trường của Tập đoàn; Quan hệ với cộng đồng và công tác xã hội, văn hoá, thể thao, xây dựng nhà truyền thống; Quân sự, động viên công nghiệp, dân quân tự vệ; Là Chủ tịch Hội đồng Câu lạc bộ văn hóa thể thao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Giúp TGĐ quản lý chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung; Chỉ đạo hoạt động công nghiệp cơ khí của Tập đoàn; Phát triển các dự án đường sắt, băng tải, đường dây, trạm điện (ngoài dự án mỏ); Quản lý công tác quy hoạch, phát triển các dự án kết cấu hạ tầng, quản lý sử dụng đất đai trong Tập đoàn; Tổng hợp công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong Tập đoàn...

6/ Kế toán trưởng Đặng Thị Hương:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tập đoàn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn. Trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ và quản lý Ban KTTC./.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động