RSS Feed for Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 23:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo TKV

 - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa ký quyết định, về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành.

TKV đặt mục tiêu tăng trưởng 7% với cơ cấu hợp lý

Theo TKV, ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được phân công các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành các hoạt động hằng ngày của TKV, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn các công ty TKV theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV và theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV) TKV.

Trực tiếp chỉ đạo các công tác: chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD dài hạn của TKV và các công ty TKV; cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững Tập đoàn, gồm tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn và các nguồn lực khác; các công tác tổ chức và cán bộ quản lý, đối ngoại và quan hệ quốc tế, xuất nhập khẩu than - khoáng sản; là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Trưởng ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả SXKD, Trưởng ban chỉ đạo cơ giới hoá trong khai thác mỏ hầm lò của TKV.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Biên: Là Phó Tổng giám đốc thường trực. Phụ trách công tác quản lý kinh tế, nguồn nhân lực và thương mại tổng hợp. Thay mặt Tổng giám đốc điều hành công việc của Tập đoàn khi Tổng giám đốc vắng mặt dài ngày tại cơ quan (đi công tác nước ngoài, nghỉ phép, nghỉ ốm), trừ công tác tổ chức, cán bộ và ban hành các quy chế, quy định quản lý, các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan/có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn.

Quản lý tổng hợp công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngoài khu vực Quảng Ninh. Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo công tác nhập khẩu than, hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế.

Là người phát ngôn của Tập đoàn. Trực tiếp chỉ đạo công tác truyền thông, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn.

Là thủ trưởng Cơ quan Tập đoàn. Chỉ đạo công tác nội vụ, kinh phí hoạt động của Cơ quan Tập đoàn (bao gồm các trung tâm điều hành sản xuất, văn phòng đại diện trong và ngoài nước).

Giúp Tổng giám đốc quản lý các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp; Quỹ đổi mới cơ cấu lao động; Quỹ đào tạo, y tế; Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ tiền lương dự phòng; Quỹ thưởng người quản lý Tập đoàn. Phụ trách các ban: VP, TCNS, KH, QT, PC, VTM, KDT, KS (phần kiểm toán). Phụ trách chung các Ban: KT, TC.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ: Là Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành sản xuất than, công tác an toàn - vệ sinh lao động và công tác bảo vệ. Là Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Phối hợp với các Phó Tổng giám đốc trong chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tại Quảng Ninh. Giúp Tổng giám đốc quản lý Quỹ cấp cứu mỏ tập trung. Phụ trách các ban: SXT, AT, TB, KDT (phần chuẩn bị chân hàng).

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn: Là Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất khoáng sản, luyện kim, điện lực, hoá chất, vật liệu xây dựng và quản trị tài nguyên. Giúp Tổng giám đốc quản lý Quỹ thăm dò than - khoáng sản. Phụ trách các ban: KSH, ĐL, TN.

Phó Tổng giám đốc Khuất Mạnh Thắng: Là Phó Tổng giám đốc phụ trách tổng hợp công tác đầu tư, trực tiếp phụ trách đầu tư phát triển các dự án mỏ than và kết cấu hạ tầng; lĩnh vực khoa học công nghệ, chiến lược phát triển, công nghệ thông tin. Giúp Tổng giám đốc quản lý Quỹ khoa học công nghệ. Phụ trách các ban: ĐT, KCL, KCM (phần xây dựng mỏ).

Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn: Là Phó Tổng giám đốc phụ trách quản lý kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất than (trừ than đồng bằng sông Hồng); điều hành công nghiệp cơ khí. Là Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Phụ trách các ban: KCM, CV, ĐT (phần kết cấu hạ tầng, đất đại tại Quảng Ninh).

Phó Tổng giám đốc Ngô Hoàng Ngân: Là Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng thời được Tổng giám đốc phân công chỉ đạo công tác môi trường, công tác thi đua, công tác xã hội, quan hệ cộng đồng, văn hoá, thể thao, công tác quân sự. Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn và Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Giúp Tổng giám đốc quản lý Quỹ môi trường than - khoáng sản. Phụ trách các ban: MT, VP (lĩnh vực văn hoá, thể thao), TCNS (lĩnh vực thi đua và công tác xã hội), TB (lĩnh vực quân sự).

Kế toán trưởng Lê Quang Dũng: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tập đoàn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn. Trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ và quản lý Ban KT và Ban TC.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế các quyết định về việc phân công nhiệm vụ hoặc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành trước đây.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động