RSS Feed for NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 12:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) vừa được diễn ra tại Thành phố Ninh Bình, với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.903.040 cổ phần, chiếm 84,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, đại diện các cổ đông, đại diện các Ban thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

Tại Đại hội, Đại diện HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý, Quỹ tiền lương của người lao động năm 2020; Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý; Quỹ lương, của người lao động năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Đại hội cũng thông qua sửa đổi: Điều lệ Công ty; quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội thực hiện miễn nhiệm ông Quách Vĩnh Bình và ông Lê Văn Diễn -Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu bổ sung ông Hồ Bảo Hùng và ông Nguyễn Phong Danh là các đại diện cổ đông Công ty Năng lượng REE là Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Tống Đức Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông về các nội dung trình thông qua Đại hội.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn chung của nền kinh tế, song với sự đồng lòng của toàn thể HĐQT, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã đạt được các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD. Theo đó, sản lương điện đạt 360 triệu kWh, doanh thu hơn 733 tỷ đồng, lợi nhuận là 28,7 tỷ đồng; sản xuất điện an toàn, đáp ứng tốt huy động của điều độ, phương thức vận hành hệ thống điện và đảm bảo môi trường.

Hội đồng quản trị lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời cơ thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc quyết tâm cùng với tập thể người lao động phát động thi đua sản xuất, kinh doanh phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hài hòa cho tập thể người lao động và các cổ đông./.

NBP

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động