RSS Feed for Lấy ý kiến về trích lập, sử dụng chi phí tại TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/08/2022 02:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lấy ý kiến về trích lập, sử dụng chi phí tại TKV

 - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc trích lập, quản lý và sử dụng chi phí tập trung của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Theo đó, quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng các khoản chi phí tập trung tại TKV bao gồm chi phí thăm dò than - khoáng sản tập trung, chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung, chi phí cấp cứu mỏ tập trung, chi phí đào tạo, y tế tập trung, chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung.

TKV hướng tới mục tiêu sản xuất xanh
Phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của TKV

Chi phí tập trung được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của TKV và các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản. Với mức tính cụ thể như sau:

Một là: Chi phí thăm dò than - khoáng sản tập trung trích tối đa không quá 1,5% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản;.

Hai là: Chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung được trích tối đa không quá 1% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Ba là: Chi phí cấp cứu mỏ tập trung được trích tối đa không quá 0,2% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Bốn là: Chi phí đào tạo, y tế tập trung được trích tối đa không quá 0,2% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản.

Năm là: Chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung được tính từ nguồn Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của TKV và các đơn vị khai thác, chế biến tiêu thụ than - khoáng sản. Tỷ lệ trích tối đa không quá 1% trên tổng quỹ lương thực hiện của TKV và các đơn vị sản xuất, chế biến tiêu thụ than - khoáng sản.

Hội đồng thành viên TKV quyết định tỷ lệ trích chi phí tập trung cụ thể hàng năm đảm bảo các nguyên tắc tỷ lệ trích lập chi phí tập trung không vượt quá mức đã quy định. 

Riêng tỷ lệ trích lập chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung phải có sự phối hợp, thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn ngành trước khi quyết định. Mức trích chi phí tập trung không vượt quá mức giao kế hoạch thu, chi chi phí tập trung hàng năm của TKV sau khi có sự thoả thuận của cơ quan chủ sở hữu và Bộ Tài chính.

Định kỳ hàng quý, căn cứ vào quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu, chi các chi phí tập trung của TKV và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các đơn vị thuộc đối tượng trích vào chi phí để có nguồn nộp về TKV tạo lập chi phí tập trung.

Chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung bao gồm:

Thứ nhất: Chi xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình, hệ thống thu gom, lưu trữ, xử lý, tái chế chất thải.

Thứ hai: Hệ thống thoát nước, xử lý nước, đập, kè, cống.

Thứ ba: Hệ thống phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, sàng tuyển, chế biến, thiêu thụ than - khoáng sản.

Thứ tư: Chi cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải, khai trường, các khu vực sản xuất và khu vực bị ô nhiễm trong ranh giới quản lý mỏ.

Thứ năm: Chi giải quyết, khắc phục các sự cố môi trường, thiên tai.

Chi phí cấp cứu mỏ tập trung bao gồm: chi đầu tư mua sắm các trang thiết bị đặc chủng phục vụ cho công tác cấp cứu mỏ. Chi phí thường xuyên cho hoạt động của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc TKV. Chi phí cho công tác cấp cứu mỏ gồm: vật tư, dụng cụ chuyên dùng cấp cứu mỏ; hoá chất dụng cụ cấp cứu mỏ.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động