RSS Feed for Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP than Đèo Nai năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 11:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP than Đèo Nai năm 2021

 - Công ty cổ phần Than Đèo Nai vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 17 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 20.200.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.


60 năm xây dựng và phát triển của Than Đèo Nai

 

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội.


Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

2/ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

3/ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

4/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

5/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020.

6/ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

7/ Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty.

8/ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

9/ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

10/ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/

11/ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

12/ Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

 

Giám đốc Công ty Phạm Duy Thanh báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 tại Đại hội.

Theo đó năm 2020, Công ty cổ phần Than Đèo Nai sản xuất 2.305 nghìn tấn than đạt 100% kế hoạch năm; than tiêu thụ 2.321 nghìn tấn đạt 99% kế hoạch năm 2020; đất đá bốc xúc 21.690 nghìn m3 đất đá đạt 103 % KH 2020; doanh thu đạt 3.023 tỷ đồng đạt 102 % KH năm 2020; lợi nhuận trước thuế 56,6 tỷ đồng đạt 254% so với KH năm 2020; tiền lương bình quân là 11.463 nghìn đồng/người tháng đạt 120% so với kế hoạch 2020 và đạt 102% so với kế hoạch năm 2019; chi trả cổ tức là 8%/vốn điều lệ, đạt 200% so kế hoạch 2020.

Đại hội cũng thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu chính: Than sản xuất 2.150 nghìn tấn, than tiêu thụ 2.138 nghìn tấn, đất đá bốc xúc 19,5 triệu m3, lợi nhuận trước thuế 20,8 tỷ đồng, doanh thu tổng số: 2.654 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là ≥ 4%/vốn điều lệ./.

QUỲNH TRANG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động