RSS Feed for PV GAS quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 27/05/2024 10:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 - Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nhằm triển khai thành công Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, với nhiều nội dung quyết liệt và hiện thực.


PV GAS kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm trong dịch Covid-19


Mục tiêu rõ ràng và tổng hợp

Chương trình trước hết nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - một điểm sáng trong nhiều năm qua, trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.

Trong đó, PV GAS đặc biệt tập trung triển khai thực hiện các dự án cấp bách, dự án trọng điểm, phấn đấu đảm bảo tiến độ và sớm đưa vào vận hành thương mại.

PV GAS cũng nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020.

PV GAS ra quân quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2020.

Đặc biệt, PV GAS nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân.

Mặc dù là công việc triển khai hàng năm, nhưng tùy vào tình hình thực tế mỗi giai đoạn, PV GAS vẫn tăng cường và thường xuyên thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các cảnh báo về các rủi ro trong hoạt động.

Là đơn vị SXKD với tốc độ liên tục 24/7, yêu cầu cao nhất vẫn là thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuẩt kinh doanh.

PV GAS phấn đấu thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch được phê duyệt/chấp thuận; tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi phí năng lượng...

Tập trung hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc Tổng công ty (giải thể, thoái vốn, hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới, mua cổ phần, tăng tỷ lệ vốn góp, tăng vốn điều lệ Tổng công ty; tái cấu trúc kinh doanh;...) phù hợp với kế hoạch được phê duyệt, Chiến lược phát triển Tổng công ty và đơn vị.

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Với mục tiêu tổng hợp, yêu cầu thực hiện cao, liên tục và chi tiết, Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của PV GAS được triển khai cũng chi tiết và ngay lập tức đẩy mạnh, dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh và giá dầu giảm kỷ lục.

Ngay từ những ngày đầu năm, PV GAS thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính tới toàn thể CBCNV, người lao động trong đơn vị; Tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp; Nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả trong công tác quản trị; Nâng cao đổi mới công nghệ, cơ cấu sản phẩm - ngành nghề sản xuất kinh doanh, thực hiện chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại Tổng công ty và mỗi đơn vị.

Trong phòng chống dịch bệnh, NLĐ PV GAS thực hiện các quy định làm việc nghiêm ngặt.

Các đơn vị trong toàn PV GAS tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế bảo dưỡng, sửa chữa nhằm khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị một cách có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh; Thực hiện các giải pháp đồng bộ, cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ các sản phẩm; Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, giảm tới mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi (nếu có); Sử dụng vốn một cách hiệu quả, trên cơ sở cân đối dòng tiền, nguồn vốn hiện có để xây dựng phương án vay/giải ngân vốn vay một cách phù hợp.

PV GAS cũng triển khai nhiệm vụ tăng cường kiểm soát và quản lý chặt chẽ các khoản chi theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và chế độ hiện hành của Nhà nước; không chi vượt kế hoạch/không có trong kế hoạch khi lý do chưa hợp lý; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm tạo động lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động; tiết giảm chi phí qụản lý, chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, kỷ niệm,...

Trong quá trình triển khai Kế hoạch SXKD, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh chính.

Năm 2020, PV GAS phấn đấu đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác dự án Đường ống thu gom vận chuyển khí Sao Vàng - Đại Nguyệt, Giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, Cải hoán, nâng cấp GPP Dinh Cố...

Song song đó, Tổng công ty cũng đảm bảo tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí; Nghiêm túc đánh giá, định lượng cụ thể về tiết kiệm từ đầu tư đúng tiến độ và vượt tiến độ, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại, lãng phí do việc chậm tiến độ gây ra.

Ngoài ra, tập trung xử lý và xử lý dứt điểm các dự án/đơn vị chậm tiến độ, kém hiệu quả, vi phạm các quy định hiện hành gây thất thoát, lãng phí; Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý kịp thời; Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến được tích cực áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD: Thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa để tối ưu hóa vật tư dự phòng, phụ tùng thay thế, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho gây ứ đọng vốn, tăng vòng quay các kho LPG; Sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có trong nội bộ Tổng công ty.

Đối với từng người lao động, từng bộ phận SXKD, PV GAS khuyến khích và mạnh mẽ triển khai các nội dung thiết thực nhất:

Thứ nhất, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm; Xây dựng các quy định về phòng chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, SXKD.

Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động; Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc chuyên môn; Hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu và kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác.

Thứ ba, tiết kiệm tối đa chi phí công tác nước ngoài, hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nếu không thực sự cần thiết; Không kết hợp khảo sát học tập với giải quyết chính sách và tham quan du lịch.

Thực hiện các quy định của pháp luật, PV GAS cũng tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy định trong tất cả các hoạt động để đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất, giảm bớt thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế lãng phí phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty/đơn vị; Rà soát, đàm phán lại các hợp đồng mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ bên ngoài (nếu có thể) để đảm bảo và tăng quyền lợi của Tổng công ty/đơn vị; Tăng cường áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh để mở rộng cơ hội lựa chọn được nhà thầu tốt, có giá cả cạnh tranh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong quá trình thực hiện, PV GAS cam kết công khai các hành vi và kết quả xử lý hành vi lãng phí theo đúng quy định của pháp luật; Định kỳ thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, trong đó có đánh giá cụ thể mức độ lãng phí do các dự án/công trình chậm tiến độ, tồn kho vật tư, lãng phí nguồn lực để Lãnh đạo Tổng công ty có ý kiến chỉ đạo và xử lý kịp thời; Thực hiện khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động