RSS Feed for Giai đoạn khó khăn của PVN đã dần qua đi | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/07/2024 20:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giai đoạn khó khăn của PVN đã dần qua đi

 - "Có thể nói giai đoạn khó khăn nhất đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã dần qua đi. Minh chứng rõ ràng nhất là việc chính trong bối cảnh khó khăn, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin, tập trung phấn đấu và hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và đã có định hướng, giải pháp rõ ràng cho thực hiện kế hoạch năm 2018" - Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của PVN, ngày 12/1/2018, tại Hà Nội.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lộ trình đổi mới
Thời gian khó của Người lao động Dầu khí rồi sẽ qua
Dầu khí Việt Nam trước thách thức chưa từng có trong lịch sử
Giải pháp nào để PVN giải quyết thách thức nguồn than cho điện?
Đông Nam Á đối phó giá dầu thấp và kiến nghị cho trường hợp Việt Nam

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, năm 2017, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn dầu quy đổi. Có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, trong đó: khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 380 triệu vào ngày 20/8/2017.

Khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 130 tỷ vào ngày 12/9/2017.

Hệ thống các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và tiêu dùng dân sinh. Từ các hệ thống đường ống dẫn khí đã cung cấp 9,58 tỷ m3 khí khô, vượt 3,0% so với kế hoạch năm; 78,7 nghìn tấn Condensate, vượt 41,0% so với kế hoạch năm và 317 nghìn tấn LPG, vượt 5,0% so với kế hoạch năm.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó: sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 150 tỷ vào ngày 17/12/2017.

Sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 53 ngày, vượt 128 nghìn tấn so với kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 15 triệu vào ngày 22/11/2017.

Sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 50 triệu vào ngày 16/12/2017.

Theo PVN, năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp (2015 - 2017) hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt cới các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh… nhưng các đơn vị dịch vụ đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp để ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt của năm 2017; kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn năm 2017 vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Năm 2018, PVN phấn đấu gia tăng trữ lượng 10-15  triệu tấn quy đổi, khai thác dầu khí 22,83  triệu tấn quy đổi, (dầu thô 13,23 triệu tấn, khí 9,60 tỷ m3). Sản xuât ddiện 21,57 tỷ kWh, sản xuất đạm 1.540 triệu tấn, sản xuất xăng dầu các loại 11.774 nghìn tấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018; tạo nền tảng cho Tập đoàn trong việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020 và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo chủ trương Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 23/07/2015 của Bộ Chính trị; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt 6,7% và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của đất nước. “Tập đoàn sẽ nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Đảng và Nhà nước giao” - ông Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ  công nhân viên, người lao động của ngành dầu khí đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với những con số về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh rất tích cực. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao Tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm từ 3-53 ngày, qua đó đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017. 

"Có thể nói giai đoạn khó khăn nhất đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dần qua đi. Minh chứng rõ ràng nhất là việc chính trong bối cảnh khó khăn, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin, tập trung phấn đấu và hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và đã có định hướng, giải pháp rõ ràng cho thực hiện kế hoạch năm 2018," Phó Thủ tướng phát biểu.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành dầu khí cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, trong đó lãnh đạo Chính phủ ​đề cập đến quy mô, năng lực, công nghệ còn chậm, chưa đồng bộ so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra. 

Bên cạnh đó, năng lực điều hành và khả năng kinh doanh của PVN còn hạn chế so với một số nước trong khu vực. Mô hình, phương thức quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên còn chậm được hoàn thiện, bộc lộ nhiều bất cập. Việc tái cấu trúc tập đoàn tuy đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhưng kết quả vẫn còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu PVN tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược Phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, đồng thời tập trung toàn lực cho việc tái cơ cấu toàn diện bộ máy quản lý từ Công ty Mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực tế tiến độ giải ngân các dự án, nguồn bổ sung vốn chủ sở hữu trong từng thời điểm để đáp ứng nhu cầu đầu thư theo kế hoạch và xây dựng các giải pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn của các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án của Tập đoàn. 

“Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực các đồng chí, đặc biệt là các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, các dự án trọng điểm của Nhà nước về dầu khí mà Tập đoàn đang thực hiện” - Phó thủ tướng khẳng định.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động