RSS Feed for Quy chế quản lý Người đại diện của TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 09:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quy chế quản lý Người đại diện của TKV

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa ban hành Quy chế quản lý Người đại diện tại các doanh nghiệp.

Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của TKV

Theo Quy chế, Người đại diện phần vốn của TKV có nhiệm vụ đại diện cho TKV để thực hiện các quyền biểu quyết, quyết định tại đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, tại hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn góp của TKV theo chỉ đạo của TKV; tham gia ban quản lý điều hành đơn vị sử dụng quyền hạn của Chủ tịch công ty, Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Thành viên HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị được quy định tại điều lệ và các quy chế nội bộ của đơn vị, để quản lý điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo chiến lược, định hướng kế hoạch do TKV giao, đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý thống nhất và kỷ luật điều hành của TKV…

Về quyền hạn của Người đại diện: Được TKV giao nhiệm vụ và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại đơn vị hoặc nhiệm vụ, quyền hạn của TKV tại các đơn vị trực thuộc TKV theo quy định của pháp luật và Điều lệ đơn vị. Được hưởng tiền lương, thưởng, thù lao và các lợi ích khác tương ứng với chức danh công việc tại đơn vị, theo quy định của Nhà nước và quy chế của TKV. Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, chủ trương chính sách, các định hướng, quyết định chỉ đạo của TKV.

Về trách nhiệm của Người đại diện: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được TKV giao, uỷ quyền một cách trung thực, cẩn trọng; tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp và các quy định của chủ sở hữu. Quản lý, giữ bí mật thông tin, bí quyết của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Không lợi dụng quyền hạn được giao hoặc lạm dụng chức vụ để gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; không chiếm dụng tài sản của đơn vị để tư lợi cá nhân gây thiệt hại cho đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, kịp thời báo cáo với TKV những hoạt động không bình thường, vi phạm pháp luật và các quy định của TKV. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và TKV về việc thực hiện các nhiệm vụ của người đại diện TKV tại đơn vị và quyết định của mình tại đơn vị…

Ngoài ra, Quy chế còn quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; việc cử, bổ nhiệm, thôi cử, miễn nhiệm người đại diện; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện TKV; tiền lương, thù lao và tiền thưởng của người đại diện…

Quy chế được áp dụng với TKV, Người đại diện của TKV tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TKV, các tổ chức và cá nhân trong TKV có liên quan đến hoạt động của Người đại diện của TKV tại các công ty con, công ty liên kết có vốn đầu tư của TKV (được tổ chức dưới mô hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty ở nước ngoài); các đơn vị trực thuộc (chi nhánh của TKV).

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động