RSS Feed for PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 22:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

 - Thực hiện Kế hoạch số 227-KH/ĐU ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), ngày 19/7/2018, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội TW-7, Khóa XII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu tại các trụ sở, công trình khí của PV GAS tại các tỉnh thành trong cả nước: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau.

Ông Đào Văn Lừng - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM đã trình bày những nội dung cơ bản mà Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Đào Văn Lừng - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM đã trình bày những nội dung cơ bản mà Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng đã thảo luận và quyết định ban hành. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ.

Đảng ủy PV GAS xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII; Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

 

Thông qua Hội nghị học tập này, Đảng ủy PV GAS định hướng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp trực thuộc, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch…

Bên cạnh đó, khi xây dựng chương trình hành động, Đảng ủy PV GAS yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết gắn với thực tiễn của từng cấp ủy đơn vị, công việc được giao; nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực liên quan trong đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống lao động và xã hội; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Qua hội nghị này, toàn thể cán bộ đảng viên PV GAS, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, có trách nhệm kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên - người lao động PV GAS chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào quá trình sản xuất kinh doanh, công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tổng công ty, của toàn ngành Dầu khí cũng như đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động