RSS Feed for PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 26/05/2022 05:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

 - Chiều ngày 17/1/2022 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
Công ty Truyền tải điện 2: Vững bước trên con đường phát triển Công ty Truyền tải điện 2: Vững bước trên con đường phát triển

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030)… Đối với Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đây là năm đánh dấu kỷ niệm 13 năm dưới sự điều hành của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và 31 năm vững bước trên con đường phát triển.


Năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo EVNNPT, PTC2 đã bám sát chủ đề năm 2021 của EVNNPT “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” phấn đấu thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch giao.

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
PTC2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Những kết quả cơ bản trong công tác xây dựng Đảng:

Thay mặt PTC2 đ/c Lê Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đã báo cáo: Năm 2021, Đảng ủy PTC2 đã triển khai kịp thời các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên và PTC2 đến các chi bộ và đơn vị cơ sở. Phổ biến kịp thời đến toàn thể các chi bộ, đảng viên về quy định, hướng dẫn mới của Trung ương như: Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng…

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Đ/c Lê Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV, ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện năm 2021 của HĐTV EVNNPT. Quán triệt chủ đề năm 2021 là: Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT… Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vẫn được tiếp tục được chú trọng thực hiện. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đảng ủy PTC2 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy PTC2 nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đảng ủy PTC2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TWcủa BCH Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” và Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng ủy PTC2 tổ chức sắp xếp, bố trí nhân sự tại Văn phòng Đảng ủy theo hướng sử dụng đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn kiêm nhiệm. Phê duyệt quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cuả 9 chi bộ trực thuộc; kiện toàn bổ sung 4 cấp uỷ viên cho 3 chi bộ; bổ nhiệm mới 9 cán bộ, bổ nhiệm lại 10 cán bộ và điều động bổ nhiệm 4 cán bộ tại cơ quan PTC2 và các đơn vị trực thuộc. Năm 2021, Đảng bộ PTC2 kết nạp được 12 đảng viên, vượt 20% so với nghị quyết từ đầu năm đề ra.

Đảng ủy PTC2 đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, không có đơn, thư khiếu nại kỷ luật đảng, các chi bộ được thực hiện việc thu nộp đảng phí đúng, đủ, kịp thời. Công tác dân vận được Đảng ủy PTC2 thực hiện có hiệu quả, thực hiện quy chế công tác dân vận, quy chế tiếp dân. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 - KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU của Đảng ủy PTC2 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hành động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đồng thời Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch:

Năm 2021, PTC2 đã tiếp nhận quản lý vận hành thêm 167,3 km đường dây (ĐD) 500 kV, 47,5 km ĐD 220 kV và 1 trạm biến áp (TBA) 220 kV Lao Bảo cùng các dự án nâng công suất TBA 500 kV Dốc Sỏi, 220 kV: Sơn Hà, Ngũ Hành Sơn. Công ty cũng đã thành lập mới 4 đội đường dây (Lệ Thủy, Hương Thủy, Quế Sơn, Ba Tơ), 1 Tổ thao tác lưu động (Lao Bảo).

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, ảnh hưởng các nguồn năng lượng tái tạo phát lên lưới 110 kV và lưới trung thế cũng như điều kiện thời tiết khắc nghiệt. PTC2 đã truyền tải sản lượng điện là 7,658 tỷ kWh; đạt 6/6 chỉ tiêu suất sự cố so với kế hoạch được giao. Về công tác đầu tư xây dựng, PTC2 thực hiện 14 công trình với tổng giá trị 121,446 tỷ đồng. Thực hiện tốt tư vấn giám sát ĐD 500 kV: Quảng Trạch - Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Dốc Sỏi - Pleiku 2; TBA 220 kV Hải Châu và ĐD 220 kV Hòa Khánh - Hải Châu; TBA 220 kV Lao Bảo và ĐD 220 kV Đông Hà - Lao Bảo; dự án SMART GRID (tại TBA 500 kV Đà Nẵng và TBA 220 kV Huế).

Trong công tác sửa chữa lớn, Công ty đã hoàn thành 205 hạng mục công trình đạt 105,67 % về khối lượng so với kế hoạch giao đầu năm (194 hạng mục công trình) với giá trị thực hiện 118,095 tỷ đồng đạt 90,41% so với kế hoạch giao đầu năm (130,621 tỷ đồng).

Năm 2021, PTC2 không để xảy ra tai nạn chết người; không để xảy ra vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; không để xảy ra cháy trụ sở, kho tàng, trạm biến áp và chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. PTC2 đã tổ chức đào tạo “Phổ biến, hướng dẫn Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT”, thông qua đó tập trung phân tích về 5 giá trị cốt lõi và những câu chuyện điển hình của các đồng nghiệp trong EVNNPT, CBCNV trong toàn Công ty đã hiểu rõ hơn ý nghĩa, lý do của các giá trị, của các chuẩn lực trong bộ tài liệu.

Để có được những thành công ấy, PTC2 đã tập trung hoàn thành 80/80 công việc liên quan đến chuyển đổi số do EVNNPT giao. Bên cạnh đó, PTC2 cũng tự thực hiện 7 nhiệm vụ chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số như: Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý ĐD; gán nhãn thiết bị, nhận diện thiết bị truyền tải điện; nghiên cứu, xây dựng chức năng bay kiểm tra ĐD tự động bằng thiết bị bay đối với dòng thiết bị bay Mavic 2 Zoom (hiện đang chiếm tỷ lệ lớn tại PTC2: 17/21 thiết bị); lắp đặt 59 camera quan sát có tích hợp trí tuệ nhân tạo trên các tuyến ĐD nhằm tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo tức thời các bất thường trên đường dây; sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều kiện vận hành thiết bị - CBM và triển khai các ứng dụng, phần mềm dùng chung như Pmis, E-Doc...

Trong quá trình điều hành sản xuất, CBCNV PTC2 đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo. Trong năm 2021, PTC2 đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học; 31 giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được EVNNPT công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tế. Trong đó có đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp giám sát và quản lý mạng lưới truyền tải điện tại các tỉnh miền Trung trên nền tảng công nghệ GIS và IoT” và đề tài “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera giám sát đường dây”; cùng một số giải pháp sáng kiến như: Giải pháp lắp đặt camera quang sát tuyến ĐD sử dụng đường truyền cáp quang trên dây chống sét tại vị trí cột có hộp đấu nối quang; ứng dụng hệ thống theo dõi sức khỏe từ xa cho cán bộ công nhân viên…

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT đã biểu dương những thành tích đã đạt được của PTC2 trong năm 2021. Đây là sự kết tinh của những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể hệ thống chính trị, người lao động trong toàn Công ty. Đơn vị đã đảm bảo công tác QLVH trong điều kiện hết sức khó khăn về phương thức truyền tải, về điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa lũ liên tục, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 phức tạp trong thời gian dài.... Những thành tích của PTC2 đã góp phần tạo nên sự thành công chung của EVNNPT trong thời gian qua.

Bước sang năm 2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đây là yếu tố khó khăn tác động không ít đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của EVNNPT nói chung và của PTC2 nói riêng. Chính vì vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Đảng bộ PTC2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Về công tác chuyên môn, đơn vị cần phát huy thế mạnh của đơn vị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho CBCNV.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đ/c Phạm Lê Phú đã chỉ đạo PTC2 cần thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của EVN, EVNNPT là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT, phát huy mạnh mẽ các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT, thực hiện tốt công tác truyền thông truyên truyền kết quả thực hiện chủ đề năm 2022, chú trọng công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Chỉ đạo chuyên môn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gắn liền với đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, người lao động trong đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh trong trong những năm đến.

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Đ/c Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đ/c Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo EVNNPT, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT, khẳng định CBCNV PTC2 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, làm việc với yêu cầu kỹ luật, tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cao nhất, chú trọng việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ trong công tác QLVH, triệt để chấp hành quy trình quy phạm, không để xảy ra các sự cố chủ quan.

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Đ/c Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2 phát động thi đua năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt PTC2, đ/c Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2 đã phát động CBCNV thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PTC2 tổ chức phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022”. Những kết quả mà PTC2 đạt được trong thời gian qua đã tạo được niềm tin, được lãnh đạo EVNNPT đánh giá cao. Đảng ủy EVN đã có quyết định số 89-QĐ/ĐU ngày 21/12/2021 khen thưởng Đảng ủy PTC2 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Bên cạnh đó PTC2 đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, EVN, EVNNPT tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy CBCNV PTC2 phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đua lao động sản xuất năm 2021:

PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPT tặng quà chúc tết CBCNV PTC2.

QUANG THẮNG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động