RSS Feed for Petrovietnam khẳng định vai trò tập đoàn kinh tế mạnh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 17:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Petrovietnam khẳng định vai trò tập đoàn kinh tế mạnh

 - Năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) với tinh thần vượt qua khó khăn thách thức của lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên và người lao động đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì được tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững, khẳng định vai trò chủ lực của một tập đoàn kinh tế quan trọng.

>> Ký kết các văn bản liên quan Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
>> Khẳng định vị thế của ngành Dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế
>> Ba giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2020

 

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức: gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48 triệu tấn quy đổi; ký 5 hợp đồng dầu khí, có thêm 2 phát hiện dầu khí mới, đưa thêm 7 công trình vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2012 đạt 26,09 triệu tấn (tăng 9,1% so với năm trước). Sản xuất và cung ứng cho lưới điện quốc gia 15,27 tỷ kWh  điện; sản xuất đưa vào lưu thông 1,426 triệu tấn phân u-rê, 5,53 triệu tấn xăng, dầu... Doanh thu dịch vụ dầu khí đạt hơn 233 nghìn tỷ đồng.

Nhờ duy trì và khai thác có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ đã bảo đảm cung ứng nhiều sản phẩm quan trọng cho nền kinh tế đất nước, đưa doanh thu Toàn tập đoàn lên 773,7 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 187 nghìn tỷ đồng, bằng 138,8% kế hoạch được giao, vượt 52,26 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,49 tỷ USD).

Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh của nhiều DN thuộc nhiều lĩnh vực trong cả nước gặp khó khăn, chỉ tiêu nộp NSNN không đạt, một số địa phương hụt nguồn thu thì đóng góp của Tập đoàn là rất đáng trân trọng, góp phần bảo đảm nguồn thu cho chi tiêu, nhất là những cân đối lớn của NSNN.

Nhìn lại một năm cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện xuyên suốt của Ban Thường vụ Ðảng ủy, Hội đồng thành viên (HÐTV), Tổng giám đốc Tập đoàn với các đơn vị thành viên trên tất cả các lĩnh vực: triển khai thực hiện đường lối, nghị quyết của Ðảng, các chính sách của Nhà nước; lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tái cấu trúc tập đoàn; lãnh đạo công tác cán bộ và hệ thống chính trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp các địa phương lãnh đạo các tổ chức cơ sở Ðảng của các đơn vị thành viên trên từng địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa XI) và sự chỉ đạo của Chính phủ, năm 2012, Ðảng ủy Tập đoàn đã tổ chức hai hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Ðảng ủy - HÐTV theo chuyên đề tái cấu trúc. Hội nghị đã tập trung thảo luận và ban hành Kết luận về những quan điểm, nguyên tắc, nội dung cơ bản của công tác tái cấu trúc để định hướng và làm cơ sở xây dựng Ðề án Tái cấu trúc Tập đoàn và định hướng cho các đơn vị thành viên xây dựng phương án của đơn vị.

Trên cơ sở xác định rõ năm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; lọc hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, trong đó thăm dò, khai thác là lĩnh vực chính. Trên cơ sở đó, Tập đoàn đã xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DN nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam. Trước mắt thực hiện thành công kế hoạch năm năm 2011-2015; tiếp tục giữ vững vị trí tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, phấn đấu trong năm năm tới trở thành tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực, có tốc độ tăng trưởng cao hằng năm.

Coi trọng công tác tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ triển khai nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm và không ngừng đổi mới, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của tập đoàn. Ðảng ủy Tập đoàn tổ chức tốt việc triển khai, học tập các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ðợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đã được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện cao nhất cho cán bộ, đảng viên tham gia, chuẩn bị tư tưởng, nhận thức trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ðưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, người lao động trong tập đoàn. Quan tâm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Ðảng bộ. Cụ thể hóa học tập và làm theo gương Bác bằng việc sáng tạo chủ đề năm 2012 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành dầu khí: "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh", thi đua "Về đích trước".

Trước những biến động phức tạp, do tình hình kinh tế khó khăn, Ðảng ủy Tập đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phong phú, được tổ chức lồng ghép, kết hợp nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. 

Xây dựng Ðảng và công tác cán bộ

 Song song với quá trình tái cấu trúc, đổi mới DN, việc sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng trong Ðảng bộ được chú trọng nhằm phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng và thực hiện phân cấp theo đúng Quy chế quản lý cán bộ. Ðội ngũ cán bộ chuyên trách của cấp ủy các cấp được củng cố; công tác đảng viên được chú trọng, phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", Ban Thường vụ Ðảng ủy, HÐTV và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, tập trung phân tích các tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Những vấn đề khó khăn, nổi cộm, dư luận quan tâm đều được đặt ra phân tích, giải trình, làm rõ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ và mang tính chiến đấu cao.

Phát huy vai trò lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, Ban Thường vụ Ðảng ủy Tập đoàn định kỳ làm việc, kịp thời chỉ đạo chương trình hoạt động năm 2012 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ðoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân trẻ dầu khí. Tập trung  lãnh đạo các tổ chức tiến hành đại hội các cấp tiến tới Ðại hội Ðoàn Thanh niên toàn Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân trẻ thành công. 

Chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới

Theo nhận định chung, năm 2013, kinh tế thế giới và Việt Nam còn biến động phức tạp, công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Ðảng ủy và HÐTV Tập đoàn sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm: 

Tập trung triển khai Ðề án Tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tái cấu trúc của các đơn vị thành viên; kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp quá trình tái cấu trúc, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch được Nhà nước giao; kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư; tập trung tìm biện pháp tháo gỡ cho các đơn vị gặp khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp thực tiễn và từng đối tượng. Ðưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam với phương châm của năm 2013 là "Quyết tâm cao, giải pháp hay, hành động đúng, về đích sớm".

Tổ chức đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 trong toàn Ðảng bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nhằm phát huy kết quả đã đạt được. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (Khóa XI), nhất là các chuyên đề về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước", về phát triển khoa học-công nghệ. Tổ chức sơ kết bốn năm mô hình đảng bộ toàn tập đoàn. Tiến hành rà soát, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chú trọng công tác sắp xếp, bố trí cán bộ ở những đơn vị, những khâu then chốt. Ðồng thời, triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt coi trọng công tác giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tổ chức giám sát toàn diện, liên tục trên tất cả các mặt.

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2013, chỉ đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam chuẩn bị tốt cho Ðại hội toàn ngành. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ðổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức, động viên người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị, nâng cao đời sống của người lao động. Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những địa phương, đơn vị, người lao động gặp khó khăn.

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Tập đoàn kinh tế: Ngày ấy, bây giờ...
Biển Đông: Thời của ngoại giao kênh II

Thách thức an ninh chủ quyền và bản lĩnh Việt Nam
Nhật Bản đã sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc
Chuyên gia quân sự Nga bình luận sức mạnh quân sự Trung Quốc

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lên tiếng về kết luận Thanh tra

Nguồn: Nhân Dân

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động