RSS Feed for Một số kết quả nổi bật trong hoạt động tái cơ cấu EVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 05:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động tái cơ cấu EVN

 - Chủ trương cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước trong những năm qua được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả với nhiều kết quả tích cực.

Bàn về hạch toán chi phí và tính giá thành các khâu sản xuất, kinh doanh điện

Trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012, trong đó nổi bật là hoàn thành thoái vốn tại 100% các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN, thu về hơn 2.341 tỷ đồng, thặng dư vốn 127 tỷ đồng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) theo hướng chuyên môn hoá trong các khâu sản xuất điện, tập trung hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chính và có liên quan của EVN.

Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện các Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (ban hành kèm theo các Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 và Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của TTCP), EVN đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và đến nay đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong Đề án. Một số kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn: EVN đã hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Phát điện 3 sang hoạt động theo mô hình CTCP (từ ngày 01/10/2018). Ngay sau đó, cổ phần của Tổng công ty Phát điện 3 (mã chứng khoán PGV) đã được giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom. EVN đã thực hiện thoái, giảm vốn tại 2 doanh nghiệp trong tổng số 6 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn (theo Quyết định số 852/QĐ-TTg), thu về hơn 296 tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỷ đồng. EVN đang tích cực triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại, dự kiến cơ bản hoàn thành công tác thoái vốn trong năm 2019.

Thứ hai, trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp: EVN đã khẩn trương phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc 9 Tổng công ty nhằm triển khai đồng bộ công tác sắp xếp, cơ cấu lại toàn bộ các doanh nghiệp cấp II, cấp III trong Tập đoàn; đã phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiều đề án thành phần (theo Quyết định số 852/QĐ-TTg) như kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành Công ty mẹ - EVN và các đơn vị thành viên, tách bạch hoạt động quản lý vận hành và dịch vụ sửa chữa, sắp xếp lại các Công ty Điện lực/Điện lực, tách bạch khâu phân phối và kinh doanh bán lẻ điện để đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, sắp xếp lại các đơn vị truyền tải điện, chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH MTV, thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học và xây dựng Chiến lược phát triển EVN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030... Đến nay, EVN đã cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐTV EVN.

Song song đó, EVN đã triển khai nhiều nội dung về hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điển hình như:

1/ Hoàn hoàn thành việc rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ (gồm 12 Quy chế và 26 Quy định) áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, theo đó EVN trở thành TĐKT nhà nước đầu tiên ban hành bộ Quy chế quản trị áp dụng chung trong toàn Tập đoàn.

2/ Xây dựng và ban hành hệ thống bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên theo phương pháp thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp. 

3/ Tổ chức ký kết các Hợp đồng ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn của EVN, Tổng công ty thuộc EVN tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết - Hợp đồng ủy quyền Người đại diện là một căn cứ pháp lý quan trọng ràng buộc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện, qua đó gắn trách nhiệm pháp lý của Người đại diện, Người quản lý doanh nghiệp với kết quả, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết. 

4/ Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ thông suốt từ Công ty mẹ - EVN tới các doanh nghiệp thành viên, góp phần quan trọng phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại Công ty mẹ - EVN, các Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn.

5/ Thực hiện kiện toàn mô hình quản trị công ty đại chúng đối với các CTCP đại chúng và chưa đại chúng trong Tập đoàn theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. Công ty mẹ - EVN và các doanh nghiệp thành viên đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Tất cả các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết trong Tập đoàn đáp ứng đủ điều kiện đều đã đăng ký niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán và có vốn hóa thị trường cao hơn nhiều so với giá trị vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Năm 2018, Công ty mẹ - EVN được tổ chức tư vấn quốc tế Fitch Rating đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức xếp hạng BB, ngang bằng với mức tín nhiệm quốc gia. Bên cạnh đó, Công ty mẹ - EVN đã vinh dự được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đánh giá là Doanh nghiệp bền vững Việt Nam và được Tổ chức Hướng tới minh bạch đánh giá là một trong các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu về minh bạch thông tin.

Trong giai đoạn 2019-2020, EVN tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hoá và thoái vốn theo định hướng chung của Đảng và Nhà nước, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 được TTCP phê duyệt.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động