RSS Feed for Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/07/2022 00:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và các năm tiếp theo của Ban Chỉ đạo Nhà nước; phối hợp với các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất các cuộc họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo ở địa phương để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, theo đó nếu có khó khăn, vướng mắc cần chủ động tổng kết, báo cáo xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, quy hoạch mạng lưới, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập,...).

Về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện đề cương chi tiết của Đề án, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ có văn bản gửi đến các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương yêu cầu báo cáo, cập nhật tình hình và số liệu về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Mục tiêu của Đề án là tạo điều kiện để cơ cấu lại các khoản chi ngân sách, giảm đầu mối, giảm biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của khu vực sự nghiệp công. Đề án cần được nghiên cứu thấu đáo theo từng mục tiêu cụ thể, đúng mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát tại các Bộ, ngành, địa phương (ưu tiên một số Bộ, địa phương như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,... và lựa chọn một số mô hình tốt). Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ bố trí tham gia các đoàn khảo sát.

Ban Chỉ đạo Nhà nước chỉ đạo sát sao việc xây dựng Đề án, coi Đề án là tiền đề để trình Trung ương về các Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Bộ Nội vụ khẩn trương và chỉ đạo quyết liệt, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong triển khai xây dựng Đề án, đẩy nhanh tiến độ để báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ về Đề án vào tháng 8/2017.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động