RSS Feed for Đảng bộ PTC2 tổng kết 15 năm Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 10:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ PTC2 tổng kết 15 năm Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X

 - Ngày 27/12/2021, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện

Những dư âm và thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết cũng như dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay sẽ còn tác động lâu dài đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm năm 2021. Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã bám sát chỉ tiêu, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định. Công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp và tất cả các lĩnh vực hoạt động tiếp tục được duy trì, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021.


Đảng bộ PTC2 tổng kết 15 năm Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X
Đảng bộ PTC2 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

Đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cho biết: Ngày 30/7/2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW (Nghị quyết TW 5 khóa X). Từ năm 2008 trở về trước, Đảng bộ PTC2 trực thuộc Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng và sau năm 2008 trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

15 năm qua được sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy PTC2 đã tổ chức lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy PTC2 đã triển khai đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng, ban hành kịp thời, thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy EVN và Đảng ủy EVNNPT. Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ PTC2 trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng cao, tư duy được đổi mới hơn. Thực tế đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ PTC2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của người lao động trong PTC2 đối với Đảng.

Hiện nay, Đảng bộ PTC2 có 240 đồng chí đảng viên trong đó có 28 đảng viên nữ sinh hoạt tại 9 Chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ có 5 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí.

Sau khi Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 5 Khóa X, căn cứ nhiệm vụ được Đảng ủy Dân Chính Đảng TP Đà Nẵng và Đảng ủy EVNNPT giao, Đảng bộ PTC2 đã lập kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng ủy viên để triển khai kịp thời, đầy đủ Nghị quyết 05-NQ/TW khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Các chương trình hành động của Đảng ủy PTC2 đã tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để các tổ chức, từng cán bộ đảng viên thực hiện và chấp hành tốt. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ban hành chương trình hành động trên cơ sở gắn với thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, Đảng ủy PTC2 đã đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ðảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Giai đoạn 2007 - 2015, Đảng ủy PTC2 đã sát nhập Chi bộ Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng vào Chi bộ Truyền tải điện Quảng Nam - Đà Nẵng; thành lập 2 Chi bộ Truyền tải điện Đà Nẵng và Chi bộ Truyền tải điện Quảng Nam trên cơ sở tách Chi bộ Truyền tải điện Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngày 15/4/2013, Đảng ủy PTC2 thành lập Văn phòng Đảng ủy nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả hơn trong công tác xây dựng Đảng. Giai đoạn 2015 đến nay, Đảng ủy PTC2 đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Năm 2017, Đảng ủy PTC2 đã bàn giao Chi bộ Đội Sửa chữa thí nghiệm sang Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện. Năm 2021 Đảng ủy PTC2 đã sắp xếp lại Văn phòng Đảng ủy, giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu nghiệp vụ công tác Đảng cho Văn phòng, Phòng Tổ chức và Nhân sự, Phòng Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế. Hiện nay, tại Đảng ủy PTC2 và các chi bộ trực thuộc đã nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở (bí thư cấp ủy đồng thời là giám đốc đơn vị).

Trong 15 năm qua, Đảng ủy PTC2 đã tiến hành 45 đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng. Hàng năm, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo điều 32, Điều lệ Đảng. Trọng tâm là việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Từ đó đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, xây dựng và đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng của PTC2.

Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy PTC2 đã ưu tiên chỉ đạo thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị: Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đường dây truyền tải điện (sử dụng trên Website và thiết bị di động); gán nhãn thiết bị, nhận diện thiết bị truyền tải điện; nghiên cứu, xây dựng chức năng bay kiểm tra đường dây truyền tải điện tự động bằng thiết bị bay đối với dòng thiết bị bay Mavic 2 Zoom (hiện đang chiếm tỷ lệ lớn tại PTC2: 17/21 thiết bị); đã lắp đặt 55 camera quan sát có tích hợp trí tuệ nhân tạo trên các tuyến đường dây nhằm tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo tức thời các bất thường trên đường dây; sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều kiện vận hành thiết bị - CBM và triển khai các ứng dụng, phần mềm dùng chung như Pmis, E-Doc kịp thời đồng bộ.

Nhờ vậy năm 2015, với 1.049 lao động, PTC2 quản lý vận hành lưới điện gồm: 2.085 km đường dây 110 kV, 220 kV, 500 kV (tăng 231,5 km so với năm 2010); 12 trạm biến áp 110 kV, 220 kV, 500 kV với tổng dung lượng 3.803 MVA (tăng 985 MVA so với năm 2010). Đến nay, PTC2 còn 833 lao động (giảm 216 người so với năm 2015) nhưng khối lượng quản lý vận hành của PTC2 là 4.695 km đường dây 220 - 500 kV (tăng 2.610 km so với năm 2015); 19 trạm biến áp 220 kV, 500 kV với tổng dung lượng 9.047 MVA (tăng 7 trạm và 5.244 MVA so với 2015). Như vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ PTC2, sự ứng dụng khoa học công nghệ kịp thời, hiệu quả, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện ngày càng hiệu quả, năng suất và chất lượng.

Từ thực tiễn sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 đã rút ra một số bài học nghiệm sau:

Một là: Mở rộng dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương.

Hai là: Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về quy trình công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, về quan hệ lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Ba là: Cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Ðảng; về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu; xây dựng cơ chế xử lý những người đứng đầu có vi phạm. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các đơn vị phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm.

Bốn là: Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, cơ quan trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Ðảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, coi trọng tính khả thi, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết.

Năm là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác của Ðảng, khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm hội họp, tăng cường lắng nghe, trao đổi với đảng viên và chi bộ cơ sở.

Tại Hội nghị lần này, Đảng ủy PTC2 đã để ra 9 giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 khóa X. Trong đó tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, EVN, EVNNPT trong đó trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Bằng những việc làm và kết quả cụ thể trong 15 năm qua, Đảng bộ PTC2 được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, riêng năm 2019 đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 đạt danh hiệu Đảng bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Công đoàn, Đoàn Thanh niên hàng năm đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Trong thời gian đến, Đảng ủy PTC2 tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PTC2 và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

QUANG THẮNG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động