Công nghiệp than

VQC quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng 150% mức cổ tức kế hoạch

00:00 |09/04/2019

 - 

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (mã chứng khoán VQC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã quyết định trả cổ tức năm 2018 là 15%, bằng 150% mức cổ tức kế hoạch. 

Quacontrol và mục tiêu mở rộng thị trường giám định

VQC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 50 người, đại diện cho 3.283.510 cổ phần = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018; quyết định mức cổ tức năm 2018; bàn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, mức cổ tức năm 2019; Thông qua báo cáo tài chính 2018, phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018, quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2019 và một số các nội dung khác theo quy định Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT Công ty: Cụ thể, năm 2018, Ban lãnh đạo VQC đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Giám định than tiêu thụ cả năm 49,013 triệu tấn, đạt 136,15% KH năm; Giám định than giao nhận 60,717 triệu tấn, đạt 122,41% KH; Giám định alumina thực hiện 1,337 triệu tấn, đạt 121,51% kế hoạch; Doanh thu năm 2018 thực hiện 136,351 tỷ đồng, đạt 144,75% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 10,425 tỷ đồng đạt 189,55 % KH; Thu nhập bình quân thực hiện 11,539 triệu đ/người/tháng, đạt 144,44% KH, tăng 38,37% so với năm 2017.

Đại hội đã quyết định mức cổ tức năm 2018 là 15%, đạt 150% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra và nhất trí mức cổ tức kế hoạch năm 2019 là 15%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT và Ban kiểm soát trình Đại hội và toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội với 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

THU THỦY
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3