RSS Feed for Nghiên cứu Kinh Thứ hai 08/08/2022 23:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát triển hạ tầng công nghiệp khí Việt Nam

Phát triển hạ tầng công nghiệp khí Việt Nam

Việc phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) đường ống là chủ trương của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành. Trong bối cảnh khung pháp lý về đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn chỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương đã cùng tháo gỡ, nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước về phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghiệp khí Việt Nam.
Phiên bản di động