RSS Feed for bảo vận toàn Thứ bảy 20/07/2024 03:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
20 năm đường dây 500kV Bắc - Nam: EVN NPT phát huy thành quả, hướng đến tương lai

20 năm đường dây 500kV Bắc - Nam: EVN NPT phát huy thành quả, hướng đến tương lai

Trong suốt 20 năm qua, CBCNV các công ty truyền tải điện đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, chủ động, sáng tạo, đảm bảo vận hành an toàn đường dây (ĐZ) 500kV Bắc - Nam, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. CBCNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) tiếp tục hướng đến tương lai để thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải trong những năm tiếp theo.
PTC2 đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải

PTC2 đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải 1

Để nắm bắt toàn diện tình hình quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) trong thời gian qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm đối với lưới truyền tải. Ngày 5/6/2013, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Đặng Phan Tường đã có buổi làm việc tại PTC2.
Phiên bản di động