RSS Feed for Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 22:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017 - 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm chuyển Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường Vĩnh Phúc thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, kiện toàn, củng cố hoạt động 2 đơn vị sự nghiệp, khi đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gồm: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc; Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2302/VPCP-ĐMDN ngày 6/4/2015 của Văn Phòng Chính phủ về việc chuyển Trại nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Vĩnh Phúc thành công ty cổ phần.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Nông công nghiệp Tam Đảo thành Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Phát triển nông nghiệp VINECO-TAMĐAO trong tháng 6/2017.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm đại diện chủ sở hữu để Bộ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động