RSS Feed for NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 12:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

 - Ngày 17/11/2020, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Lễ ra mắt các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).


Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Truyền tải điện


NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT có nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất, nâng khả năng tải lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác khi được giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của EVNNPT. Ngay sau khi được thành lập, xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt hoạt động của Ban; tổ chức Công đoàn thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lương xung kích  của đơn vị. Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, NPTPMB đã bắt tay ngay vào việc xây dựng đề án thành lập các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên để trình Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT chuẩn y thành lập.

Đảng bộ NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 10 - QĐ/ĐU ngày 04/09/2020 của Đảng ủy EVNNPT. Hiện nay Đảng bộ NPTPMB có 6 chi bộ với 37 Đảng viên (có 1 đảng viên dự bị), một số đơn vị có số lượng đảng viên ít không tổ chức chi bộ riêng mà phải ghép. BCH Đảng bộ NPTPMB có 6 đồng chí, đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Đảng ủy NPTPMB đã tổ chức hội nghị BCH phiên họp thứ nhất, quyết nghị Nghị quyết BCH Đảng bộ NPTPMB, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT.

 Công đoàn NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-CĐEVNNPT ngày 10/8/2020 của BCH Công đoàn EVNNPT. Hiện nay Công đoàn NPTPMB có 10 tổ công đoàn trực thuộc với 56 đoàn viên, trong đó có 4 đoàn viên nữ. Ban Chấp hành có 7 đồng chí do ông Phạm Chí Sỹ - Trưởng phòng kế hoạch làm Chủ tịch. Sau khi được thành lập, BCH Công đoàn đã tiến hành các thủ tục để hoàn thiện tổ chức, bổ nhiệm các tổ trưởng công đoàn trực thuộc; soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định như: Phân công nhiệm vụ trong BCH; chương trình hoạt động; quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn NPTPMB.

Chi đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 78-QĐ/ĐTNEVNNPT ngày 4/9/2020 của Đoàn Thanh niên EVNNPT. Chi đoàn có với 9 đoàn viên (trong đó có 1 đoàn viên nữ), BCH Chi đoàn NPTPMB có 3 đồng chí, đồng chí Vũ Thanh Bình - Bí thư Chi đoàn. Chi đoàn đã thông qua chương trình hoạt động của BCH, nhiệm vụ gắn hoạt động của đoàn với các phong trào thi đua, lao động sản xuất của NPTPMB. Theo đó, BCH Đoàn thanh niên CSHCM NPTPMB sẽ tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn, tiên phong, xung kích trong các phong trào thi đua của NPTPMB, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các các Chi đoàn bạn; giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét và cử đi tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã nhấn mạnh Lễ ra mắt Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB đánh dấu bước phát triển mới của NPTPMB. Việc thành lập các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và xuyên suốt của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của NPTPMB. EVNNPT thực hiện đầu tư xây dựng với số lượng dự án, khối lượng và giá trị ngày càng lớn, các công trình trọng điểm, cấp bách yêu cầu đưa vào vận hành kịp thời, do vậy việc ra đời NPTPMB là nhu cầu tất yếu, nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVNNPT. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, khẩn trương hoàn thiện, ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Tiếp nhận, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đoàn thể cấp trên. Ban hành và chỉ đạo thực hiện đầy đủ hệ thống các văn bản đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy; xây dựng, triển khai kế hoạch để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đoàn Thanh niên lần thứ nhất theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Hai là, BCH Đảng bộ cần chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngang tầm với nhiệm vụ, xây dựng cơ chế giữ và thu hút nhân tài. Tăng cường ứng dụng ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt hoạt động, không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động. Từng bước xây dựng NPTPMB trở thành Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp, đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị EVNNPT giao.

Ba là, kế thừa kinh nghiệm và phát huy truyền thống của Đảng ủy EVNNPT, Đảng ủy NPTPMB cần chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo các nguyên tắc, phương châm về công tác cán bộ của Trung ương, đảng ủy cấp trên; chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt BCH và các chi bộ trực thuộc, thực hiện công tác nghiệp vụ đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung để lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề, bằng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực thi văn hóa doanh nghiệp và việc quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, lãnh đạo hệ thống chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của tổ chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Công đoàn cần vận động, khuyến khích cán bộ công nhân viên phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ tại cơ sở, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; vận động cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, tương thân, tương ái.

Năm là, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên. Chủ động, sáng tạo tổ chức các phong trào, phát huy tính xung kích, tiên phong của tuổi trẻ. Củng cố tổ chức, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn viên trẻ phát triển toàn diện, phát huy tài năng và sức sáng tạo. Phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng bồi dưỡng kết nạp. Luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích; xây dựng phong trào, sẵn sàng để tổ chức triển khai tốt chương trình công tác Đoàn các năm tới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của NPTPMB.

Thay mặt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của NPTPMB, ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Tùng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NPTPMB trong thời gian vừa qua, đây là bước đà quan trọng nhất cho Công ty phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động, triển khai thực hiện tốt nhiêm vụ được giao. Từ thực tiễn cho thấy những dự án đầu tư xây dựng luôn gặp khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mắt bằng, áp lực về chất lượng, tiến độ, giá thành và  trong cơ chế quản lý. Tại Ban PMB, với hơn 80 dự án được giao, chủ yếu là nâng công suất, lắp máy 2 các trạm biến áp thì bài toán bảo đảm chi phí hoạt động là rất nan giải. Trong thời gian tới, với những nỗ lực của tập thể CBCNV NPTPMB cũng như sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Tổng công ty, NPTPMB sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhất các dự án đầu tư xây dựng nhằm góp phần hoàn thành với mục tiêu: “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh lễ NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ NPTPMB.

Ông Lê Hồng Khoái - Trưởng phòng Tổng hợp NPTPMB công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên NPTPMB.

Đảng ủy EVNNPT trao quyết định và tặng hoa BCH Đảng ủy NPTPMB.

Công đoàn EVNNPT trao quyết định và tặng hoa BCH Công đoàn NPTPMB.

Đoàn thanh niên EVNNPT trao quyết định và tặng hoa BCH Chi đoàn NPTPMB.

Ông Trần Thế Hùng -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB phát biểu tại buổi lễ.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động