RSS Feed for Nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 26/03/2023 09:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X

 - Nhằm tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy PV GAS đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, phong phú theo phương châm đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.


 

Lãnh đạo Đảng ủy PV GAS gương mẫu thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện sâu rộng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn PV GAS nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp trong Tổng công ty, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng; nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong các văn kiện Đại hội để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Tổng công ty, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Các hoạt động này cũng nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên - người lao động trong toàn PV GAS phát huy tinh thần của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động PV GAS”, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các tổ chức đảng trực thuộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mục tiêu của công tác tuyên truyền còn nhằm bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối các cấp ủy Đảng tại Tổng công ty, Đảng ủy Tập đoàn, với Đảng và Nhà nước.

5 nội dung tuyên truyền chính

Các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung vào 5 nội dung chính:

1/ Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ Đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối Đổi mới đất nước.

2/ Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, Đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng bộ lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội…

3/ Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước; những đóng góp và kết quả đạt được của PVN, PV GAS và các đơn vị trực thuộc/thành viên; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX, Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, Đại hội XII của Đảng; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

4/ Tuyên truyền hoạt động chuẩn bị Đại hội và kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

5/ Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020 của đất nước, của PVN và PV GAS; các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

  Khen thưởng đảng viên/tổ chức đảng xuất sắc tại Đại hội Đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ PV GAS.

Chất lượng, thiết thực, chống lãng phí

Công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt:

Đợt 1: Từ nay đến khi hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

Đợt 2: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đợt 3: Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Các chương trình văn nghệ tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp được tổ chức trong những năm qua.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chung, website của Tổng công ty; trên pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, tranh ảnh; thông qua các hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị chi bộ, hội nghị toàn Đảng bộ (trực tiếp và trực tuyến), sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; thông qua cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các cấp ủy Đảng trực thuộc và mời báo cáo viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Trong đó, PV GAS sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Tập đoàn, Tổng công ty vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội, phù hợp với tình hình đơn vị và chủ trương của Nhà nước, Tập đoàn, của Tổng công ty trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19; Tổ chức khen thưởng, tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Đảng ủy PV GAS chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền rộng khắp cả trước, trong và sau Đại hội; bảo đảm tuân thủ chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Theo định hướng của Đảng uỷ PV GAS, các hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện theo phương châm đảm bảo chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các các tổ chức đảng, đoàn thể đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và xuyên tạc, chống đối Nhà nước, PVN, PV GAS./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động