RSS Feed for Chương trình công tác Thứ sáu 14/06/2024 20:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tám định hướng nghiên cứu khoa học của VEA trong nhiệm kỳ mới

Tám định hướng nghiên cứu khoa học của VEA trong nhiệm kỳ mới
Năng lượng (NL) vừa là ngành sản xuất vừa là ngành kết cấu hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội, và là động lực của các quá trình phát triển của đất nước. Do tầm quan trọng và vai trò của ngành NL, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra yêu cầu “Phát triển năng lượng đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia”. Ở nước ta trong nhiều năm qua, ngành NL đã được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển và đã có những bước tiến khả quan, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Phiên bản di động