RSS Feed for Chương trình hành động ‘Thực hiện nhiệm vụ năm 2022’ của PV GAS | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 07:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chương trình hành động ‘Thực hiện nhiệm vụ năm 2022’ của PV GAS

 - Ngày 10/5/2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022. Triển khai thực hiện Quyết định của Tập đoàn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng vừa ban hành Chương trình hành động, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được PVN chấp thuận cho PV GAS.
Nhiều năm liên tiếp PV GAS có độ tin cậy các hệ thống khí đạt 100% Nhiều năm liên tiếp PV GAS có độ tin cậy các hệ thống khí đạt 100%

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 do Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam vừa phát động, nhằm đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn - sức khỏe - môi trường trong năm 2021, quý 1/2022 và đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) vào ngày 21/5/2022.

PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 15/4/2022, tại TP. HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.


Trước nhất, PV GAS và Người đại diện PV GAS tại các đơn vị thành viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” và của Petrovietnam là “Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững”, đồng thời thực hiện phương châm hành động của PV GAS đó là “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao/chấp thuận/thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Petrovietnam cũng như của Chính phủ đề ra trong năm 2022.

Quan điểm trọng tâm trong chỉ đạo điều hành:

Công tác điều hành của PV GAS nhằm vào một số mục tiêu trọng yếu, quyết định thắng lợi của Chương trình ngay từ đầu. Đó là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình/nghị quyết/quyết định của PVN/PV GAS về phát triển/định hướng phát triển. Căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động điều hành linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của PV GAS và các đơn vị.

PV GAS tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn Tổng công ty (TCT); kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe cho CBCNV. Chủ động nâng cao công tác quản trị biến động, phân tích, dự báo, đón đầu, tận dụng xu hướng/cơ hội để xây dựng và thực thi các giải pháp ứng phó phù hợp từ Công ty mẹ - PV GAS đến từng đơn vị thành viên, Công ty mẹ sẽ luôn là hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt/hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, thường xuyên kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

PV GAS tiếp tục rà soát, cập nhật/bổ sung/tích hợp/bãi bỏ các văn bản quy phạm quản lý nội bộ để phù hợp các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả trong công tác tra cứu, sử dụng; Tích cực làm việc với cơ quan có thẩm quyền để ban hành/sửa đổi các cơ chế chính sách/cước phí/giá khí liên quan đến lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh sản phẩm mới LNG.

PV GAS cũng đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội, xây dựng và triển khai chuỗi liên kết giá trị, liên kết các nguồn lực trong toàn PVN/PV GAS để tăng khả năng ứng phó với tác động tiêu cực từ bên ngoài, biến thách thức thành cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống, của từng đơn vị, của từng sản phẩm sản xuất, kinh doanh; Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành liên tục các hệ thống đường ống/công trình/nhà máy của PV GAS, cùng PVN góp phần tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Nhiệm vụ và giải pháp:

Với mục tiêu, quan điểm nêu trên, PV GAS đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, yêu cầu các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn PV GAS tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm đạt được thành công cho Chương trình hành động.

Nhấn mạnh nhất vẫn là Nhóm giải pháp về quản trị. PV GAS coi giải pháp về quản trị tiếp tục giữ vai trò là hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt, hỗ trợ của PV GAS đối với các đơn vị thành viên; tiếp tục cải thiện, đổi mới công tác quản trị bên trong và bên ngoài PV GAS; Đẩy mạnh thực hiện phương án tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch được duyệt trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, hiện đại, hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hội nhập; Thực hiện các thủ tục và thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh/công ty con tại nước ngoài.

PV GAS kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân; phân cấp, phân quyền rõ ràng đi đôi với chế tài xử lý trách nhiệm giữa PV GAS và Người đại diện/Người đại diện phần vốn của PV GAS tại đơn vị; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Bộ máy điều hành; Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động; xây dựng phương án số hóa toàn diện cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số; xây dựng hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp; tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chính sách trả lương, trả thưởng trên cơ sở hiệu quả công việc của từng cá nhân, tập thể và theo định hướng cơ chế thị trường cũng từng bước được hoàn thiện; Tích cực tìm kiếm cơ hội, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chuỗi liên kết giá trị, đặc biệt là liên kết giữa các đơn vị trong PV GAS và giữa PV GAS với các đơn vị trong PVN để huy động và tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có trong PV GAS và PVN.

Với Nhóm giải pháp về sản xuất - thị trường - kinh doanh, PV GAS nhấn mạnh xây dựng kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện chế độ vận hành tối ưu; kiểm soát/quản lý chặt chẽ chất lượng khí, sản phẩm khí theo hợp đồng với khách hàng; phối hợp chặt chẽ với các bên trong dây chuyền khí trong ấn định, bảo dưỡng sửa chữa, vận hành nhằm giảm thời gian dừng/giảm cung cấp khí, huy động tối đa công suất hệ thống các bên. Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hệ thống thiết bị luôn sẵn sàng cung cấp khí, sản phẩm khí tối đa cho các khách hàng khi có nhu cầu. PV GAS tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hộ tiêu thụ; Không ngừng đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ LNG, LPG, khí thấp áp, CNG... cho các hộ tiêu thụ ngoài điện, đạm; giữ vững thị trường hiện hữu song song phát triển thị trường mới, trên nguyên tắc giữ được khách hàng cũ và thu hút, mở rộng được khách hàng mới và có hiệu quả.

3 định hướng chiến lược thuộc Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, Nhóm giải pháp về đầu tư, Nhóm giải pháp về tài chính cũng đều nhằm chủ động nghiên cứu các quy chế, quy định, quy chuẩn, định mức của ngành công nghiệp Khí để kiến nghị các cấp có thẩm quyền đưa thành tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; Tập trung quản trị tốt danh mục các dự án đầu tư tại PV GAS; Thực hiện đánh giá, rà soát tất cả các dự án đầu tư, xác định nhóm các dự án/danh mục đầu tư cần ưu tiên thực hiện; Bám sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ để quản trị hiệu quả dòng tiền và kiểm soát chặt chẽ rủi ro…

PV GAS kiên quyết xây dựng/thực hiện phương án tái cơ cấu lại nguồn vốn, giảm chi phí vốn và lành mạnh hóa tình hình tài chính; Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trên cơ sở phương án tối ưu; rà soát, cân đối thu - chi phù hợp, hiệu quả. Quản trị tốt kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của PV GAS.

Đặc biệt, PV GAS thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Chương trình hành động “Thực hiện nhiệm vụ năm 2022” của Tổng công ty Khí Việt Nam cũng nêu rõ trách nhiệm: Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc PV GAS căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình hành động, định kỳ kiểm điểm tình hình thực hiện trong các cuộc họp giao ban của Hội đồng Quản trị/Ban Tổng giám đốc PV GAS. Trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện/Người đại diện phần vốn của PV GAS tại các doanh nghiệp có vốn góp của PV GAS, căn cứ vào Chương trình hành động, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của từng đơn vị; Hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động, các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị cụ thể và bổ sung nội dung này vào báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng/quý của đơn vị gửi PV GAS để có chỉ đạo kịp thời./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động