RSS Feed for Các dự án VECC đã thực hiện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 30/11/2023 00:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các dự án VECC đã thực hiện

 - Dự án VECC thực hiện

 

 

STT

No.

Tên Dự án 

 Nội dung hoạt động của VECC

 

Project names

 Content of VECC’s  activity

 

Tổng Mức đầu t­ư

của Dự án

Total investment fund of project

Tr. USD

M. USD

Tỉ VN Đ

B. VND

 

 

 

1

Nhà máy thuỷ điện Thái An trên sông Miện, tỉnh Hà Giang 30-45 MW

 - Thẩm tra Đề cư­ơng Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế kỹ thuật.

Hydropower plant Thai An on River Song Mien, Ha Giang province, 30-45 MW

 - Appraisal Investigation Plan for Feasibility Study Report and Technical Design

37,1

 

 

37.1

 

 

589,542

 

 

589.542

 

 

 

 

2

Nhà máy thuỷ điện Sông Chô 1, tỉnh Khánh Hoà, 2x3,5=7 MW

 - Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

Hydropower plant Song Cho 1, Khanh Hoa province, 2x3.5 = 7 MW

- Appraisal on Feasibility Study  Report

 

8,14

 

 

8.14

 

 

129,410

 

 

129.410

 

 

 

 

3

Nhà máy thuỷ điện Sông Chô 2, tỉnh Khánh Hoà, 2x2,8=5,6 MW

 - Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

 

Hydropower plant Song Cho 2, Khanh Hoa province, 2x2.8 = 5.6 MW

 - Appraisal on Feasibility Study  Report

 

6,92

 

 

6.92

 

 

110,012

 

 

110.012

 

 

 

 

4

Nhà máy thuỷ điện A Roàng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, 2x3=6 MW

- Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi

 

Hydropower plant A Roang, 2x3 = 6 MW

- Appraisal on Feasibility Study Report

 

7,03

 

 

 

7.03

 

 

111,733

 

 

 

111.733

 

 

 

 

 

5

 

Dự án Phát triển Hạ tầng Cơ sở và Nâng cao mức sống Nông thôn - Chuyên ngành Điện, do Quỹ Hợp tác Kinh tế Hải Ngoại Nhật Bản OECF tài trợ, cho 54 tỉnh, theo Hiệp định Vay vốn OECF – Chính Phủ Việt Nam  VN II-4 (SPL-I) – 1996    

Báo cáo Khảo sát

Báo cáoKiểm tra thực địa

Báo cáo Theo dõi giữa kỳ

Báo cáo Hoàn Công cho phần Vốn vay OECF

 

Rural Infrastructure Development and Living Standard Improvement Project – Electricity Sector, allocated by the Japanese OECF Loan, for 54 provinces, under OECF-GOV Agreement No. VN II-4 (SPL-I) – 1996 

Inception Report

Survey Report

Intermediate Monitoring Report

Completion Report for OECF allocation

 

 

11,692

 

 

 

 

 

11.692

 

 

 

 

 

128 900

 

 

 

 

 

 

 

128,900

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Dự án Phát triển Hạ tầng Cơ sở và Nâng cao mức sống Nông thôn – Chuyên ngành Điện, do Quỹ Hợp tác Kinh tế Hải Ngoại Nhật Bản OECF tài trợ, cho 57 tỉnh, theo Hiệp định Vay vốn OECF – Chính Phủ Việt Nam  VN III-6 (SPL-II) – 1997   

 

Báo cáo Khảo sát

Báo cáoKiểm tra thực địa

Báo cáo Theo rõi giữa kỳ

Báo cáo Hoàn Công cho phần Vốn vay OECF

 

Rural Infrastructure Development and Living Standard Improvement Project – Electricity Sector, allocated by the Japanese OECF Loan, for 57 provinces, under OECF-GOV Agreement No. VN III-6 (SPL-II) – 1997  

 

Inception Report

Survey Report

Intermediate Monitoring Report

Completion Report for OECF allocation

 

 

 

17,934

 

 

 

 

 

 

 

 

17.934

 

217 900

 

 

 

 

 

 

 

 

217,900

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Dự án Phát triển Hạ tầng Cơ sở và Nâng cao mức sống Nông thôn - Chuyên ngành Điện, do Quỹ Hợp tác Kinh tế Hải Ngoại Nhật Bản OECF tài trợ, cho 37 tỉnh, theo Hiệp định Vay vốn OECF – Chính Phủ Việt Nam  No.VN VI-8 (SPL-III) – 1999   

 

Báo cáo Khảo sát

Báo cáoKiểm tra thực địa

Báo cáo Theo rõi giữa kỳ

Báo cáo Hoàn Công cho phần Vốn vay OECF

 

Rural Infrastructure Development and Living Standard Improvement Project – Electricity Sector, allocated by the Japanese OECF Loan, for 37 provinces, under OECF-GOV Agreement No.VN VI-8 (SPL-III) – 1999 

 

Inception Report

Survey Report

Intermediate Monitoring Report

Completion Report for OECF allocation

 

 

 

13,059

 

 

 

 

 

 

 

 

13.059

 

183 500

 

 

 

 

 

 

 

 

183,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Dự án Phát triển Hạ Tầng Cơ sở Quy mô nhỏ cho vùng Nông thôn nghèo – Chuyên ngành Điện do Ngân Hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC tài trợ theo Hiệp định Liên chính phủ JBIC – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư­ VN-X (SPL-IV) cho 15 tỉnh: 349.4 km tuyến Trung áp + 19 546,5 kVA dung lượng biến áp phân phối + 761,5 km tuyến hạ thế + 3 900 đoạn nối hộ dân – 2003

 

Thẩm tra Dự án cho  Tổng Vốn đầu t­ư

Kiểm tra giữa kỳ Tình hình triển khai Dự án,  Tập huấn Nâng cao năng lực Cộng đồng tham gia phát triển Dự án.

Báo cáo Kiểm tra cuối kỳ  thực hiện Dự án

 

Small scale Pro-poor Rural Infrastructure Development Project – Electricity Sector, allocated by JBIC Loan, under JBIC-MPI Agreement VN-X (SPL-IV), for 15 provinces: 349.4 km MVL +  19,546.5 kVA + 761.5 km LVL + 3,900 Service drops – 2003

 

Project Survey Activity for total invesment fund

Project Intermediate Monitoring Activity,  Training Seminar – Capacity Building Lectures on Participatory Community in Project development

Final Monitoring Report

 

 

7,933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.933

 

 

 

 

 

 

 

119 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,614

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Nhà máy Chế tạo thiết bị - vật liệu điện Quốc Hoa

- Lập Báo cáo Cơ hội Đầu tư

 

 Guo Hua Electrical Equipment and Material Manufacturing Plant

- To establish Investment Opportunity Report

 

 

23,1

 

 

23.1

 

 

367,3

 

 

367.3

 

 

 

 

 

 

10

 

Đư­ờng dây 35KV cấp điện cho nhà máy tuyển quặng sắt Công ty Sông Lô - Hà Giang.

- Lập Dự án đầu t­ư xây dựng công trình,  Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu.

 

35 kV Line feeding the Iron Ore Enriching Plant of Song Lo Company, Ha Giang province

- To establish  Investment Project, Technico-Economic Report, Bidding Document

 

 

0,19

 

 

 

0.19

 

 

 

 

3,1

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

11

 

Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2  1x330MW.

- Thẩm tra  Báo cáo Hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư­.

 

Coal fired Thermal Power Plant Ninh Binh 2 1x330 MW

- Appraisal on Total Investment Fund Amendment Report

 

 

(402,3)

 

 

(402.3)

 

 

(6 356,9)

 

 

(6 356.9)

 

 

 

 

12

 

Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2  1x330MW.

- Thẩm tra  Tổng Dự toán

 

Coal fired Thermal Power Plant Ninh Binh 2 – Enlargement 1x330 MW

- Appraisal on Total Investment Fund Estimation

 

 

381,3

 

 

381.3

 

 

6 055,6

 

 

6 055.6

 

 

 

 

 

13

 

Xư­ởng Thực hành và Mô hình giảng dạy nhiệt điện Trư­ờng Đào tạo Nghề điện.

 

- Lập Đề cư­ơng, Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.

 

Practical Training Shop and Modular Lectures of Thermal Technology Teaching for EVN Soc Son Electricity School

 

- To establish Platform content summary and Technico-economic Report

 

 

0,528

 

 

 

0.528

 

 

8,402

 

 

 

8.402

 

 

 

 

 

14

 

Xư­ởng thực hành cơ nhiệt Tr­ường Cao đẳng Điện lực (chuẩn bị để từ năm 2006 nâng cấp thành trường Đại học Điện Lực thuộc Tổng Công ty Điện Lực Việt nam EVN)

- Lập Đề cư­ơng, Báo cáo đầu tư­ và Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật.

 

Thermo-mechanical practical training shop of Electricity Superior School (in preparation to  upgrade in 2006 year into the Electricity University of EVN)

- To establish basic content summary, Investment Report and Technico-economic Report

 

 

0,482

 

 

 

 

0.482

 

 

 

7,650

 

 

 

 

7.650

 

 

 

 

15

 

 

Nhà máy Xi măng Cẩm Phả Quảng Ninh

- Thẩm tra  Thiết kế kỹ thuật Trạm biến áp 110/6KV.

 

Cam Pha Cement Plant, Quang Ninh Province–Substation 110/6 kV

- Appraisal on Technical Design

 

 

 

2,201

 

 

2.201

 

 

 

35,0

 

 

35.0

 

 

 

16

 

 

Dự án đầu t­ư xây dựng Thuỷ điện Nậm Giôn 20MW tỉnh Sơn La.

- Thẩm tra Đề c­ương Tổng quát Khảo sát Thiết kế.

 

Hydropower station Nam Gion, Son La Province, 20 MW

- Appraisal on Investigation general plan

 

 

 

18,9

 

 

18.9

 

 

 

300,0

 

 

300.0

 

 

17

 

Nhà máy thuỷ điện Nậm Mằn 5MW tỉnh Sơn La.

- Thẩm tra  Đề cư­ơng Tổng quát Khảo sát Thiết kế.

 

Hydropower plant Nam Man, Son La province, 5 MW

- Appraisal on Investigation general plan

 

4,5

 

 

4.5

 

 

 

71,550

 

 

71.550

 

 

 

 

 

 

18

 

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II  2x600MW

- Lập Hồ sơ Các Dữ liệu ban đầu cho việc nghiên cứu khảo sát thiết kế.

Coal fired Thermal Power Plant Vung Ang II, Ha tinh province, 2x600 MW

 - Compilation of initial data for Project Study

 

 

1 000,0

 

 

1,000.0

 

 

 

16 000,0

 

 

16,000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Dự án Hỗ trợ người nghèo gây dựng tài sản (Quỹ Ford đề nghị):

Proposals to “FORD propertying program for the poor”, 2005 stage:

* “Gây dựng tài sản cho nông dân nghèo tại vùng cao huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam bằng biện pháp đầu t­ư thuỷ nông nhỏ nhằm bảo vệ và khai thác nguồn nư­ớc có sẵn tại chỗ”

* “Propertying the poor farmers in mountainous area of Thang Binh district, Quang Nam Province by the investment of small scale irrigation to conserve and to exploit rationally the local water reserve”

 

* “Giải pháp hỗ trợ ng­ười dân vùng tái định cư­ thuỷ điện Sơn La bảo vệ phát triển bền vững tài sản thiên nhiên và môi trư­ờng”

 

* “Pro-poor solutions for inhabitants’ relocation from Son La Hydropower area to conserve soundly the natural resources and environment”

 

- Lập Đề xuất Dự án.

- Compilation of initial proposals

 

 

 

 

 

0,448

 

 

0.448

 

 

 

0,350

 

 

0.350

 

(0,798)

(0.798)

 

 

 

 

7,130

 

 

7.130

 

 

 

5,565

 

 

5.565

 

(12,695)

(12.695)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Chương trình nghiên cứu khoa học1. Định dạng tiêu chuản các trang bị sử dụng năng lượng sạch tại chỗ đầu tư hạ tầng cơ sở nông thôn.

 

Đề cương triển khai Chương trình

 

Scientific Research Program 1.

Structure Design and Experimental Manufacture of Self-energizing equipment under Local Clean energy condition for Rural infrastructure investment

Executive Outline of Research Program

 

 

 

 

 

 

0,250

 

 

0.250

 

 

 

 

 

 

4,000

 

 

4.000

 

 

 

 

 

 

21

Chương trình nghiên cứu khoa học 2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn thuỷ điện trong hệ thống điện lực Việt Nam.

Đề cương triển khai Chương trình.

Scientific research program 2.

To Increase the efficiency of using of hydro-power sources in the Vietnam power system.

Platform content summary for executing the programme.

 

0,125

 

 

 

0.125

2,000

 

 

 

2.000

 

 

 

 

22

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 2x600MW

Thẩm tra Dự án đầu tư.

Coal Fired Thermal Power Plant Vung Ang 1 2X600MW

Appraisal on Feasibility Study Report.

1 232,260

 

1,232.260

19 716,150

 

19,716.150

23

 

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Gannon (Đồng Nai)

- Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình

 

 Combined Cycle Power Plant Gannon (Dongnai)

- To establish Pre Feasibility Study Report

 

548,0

548.0

8768,000

8768,000

 

 

24

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 2 1x330MW

Thẩm tra  Tổng Dự toán

Coal Fired Thermal Power Plant Cam Pha 2 x330MW

Appraisal on Total Investment Fund Estimation

 

329,630

 

329.630

5.274,080

 

5,274.080

 

 

 

25

Nhà máy Thuỷ điện Sơn La 6x400MW

Thẩm tra  Tổng Dự toán

Hydro Power Plant Son La 6x400MW

Appraisal on Total Investment Fund Estimation

 

2 183,004

 

2,183.004

34 928,070

 

34,928.070

 

 

 

26

Nhà máy thuỷ điện Thái An 2x41MW

Thẩm tra  Thiết kế kỹ thuật

Hydro Power Plant Thai An 2x41MW

Appraisal on Technical Design

 

105,61

 

105.61

1.689,818

 

1,689.818

 

 

 

 

 

27

Nhà máy thuỷ điện Bản Chát 2x110MW

- Thẩm tra  Tổng mức đầu tư

Hydro Power Plant Ban Chat 2x110MW

- Appraisal on Total Investment Fund Estimation

362,48

 

362.48

 

7.599,705

 

7,599.705

 

 

 

 

28

Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê  2x220MW.

- Thẩm tra  Hồ sơ mời thầu.

Gói thầu số 6 : Tư vấn kỹ thuật­.

Coal fired Thermal Power Plant Mao Khe 2x220 MW

- Appraisal on Tender Document.

Package N06 : Technical Consultancy Services

 

 

 

 

 

 

 

29

Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn 4x65MW.

- Thẩm tra  Tổng mức đầu tư

Hydro Power Plant Trung Son 4x65MW

- Appraisal on Total Investment Fund Estimation

 

397,94

 

397.94

 

6.367,132

 

6,367.132

 

30

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 2x600MW

Thẩm tra  Tổng Dự toán

Coal Fired Thermal Power Plant Vung Ang 1 2x600MW

Appraisal on Total Investment Fund Estimation

1245,174.755

1,245.174,755

20.483,124.715

20,483.124,715

31

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 2x300MW

Thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Thai Binh 1 2x300MW

Appraisal on Feasibility Study Report

756,449.201

 

756.449,201

12.557,056.743

 

12,557.056,743

32

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 2x600MW

Thẩm tra Thiết kế cơ sở trong Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Thai Binh 2 2x600MW

Appraisal on Basic Design of the Feasibility Study Report

1,415,331.705

 

1,415,331.705

23.494,506.299

 

23.494,506.299

33

Nhà máy nhiệt điện Phú Thọ  2x300MW

Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Phu Tho 2x300MW

Consultancy Services Tender Document for  establishing   Feasibility Study Report

750.000.000

 

750,000,000

13.500

 

13,500

34

Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn 2x3MW

Thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Ly Son 2x3MW

Appraisal on Feasibility Study Report

12.3676

 

12.676

221,603

 

221.603

35

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2x330MW.

Thẩm tra:

-  Thiết kế kỹ thuật Dự án “Đấu nối Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả vào Hệ thống điện quốc gia”

-  Dự toán hệ thống viễn thông

Coal Fired Thermal Power Plant Cam Pha 2x330MW

Appraisal on:

-  Technical Design of Project “Connecting the Cam Pha Thermal Power Plant into the National Power System”.

-  Total Investment Fund Estimation of  Telecommunication System

 

0,141

 

 

 

 

0.141

2,500

 

 

 

 

2.500

36

Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1:  2x600MW

Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Quynh Lap1 2x600MW

Consultancy Services Tender Document for  establishing   Feasibility Study Report

1.500.000

 

1,500,000

27.000

 

27,000

37

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 2x300MW.

-  Thẩm tra  Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh

Đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của Dự án sau thẩm tra TMĐT hiệu chỉnh

Coal Fired Thermal Power Plant Hai Phong 1 2x300MW

-  Appraisal on Total Investment Fund Estimation Revised.

-   Evaluation on Economical – Financial effects of the project after examining the Total Investment Fund Estimation

 

666,199925

 

 

 

666.199925

12.648,006

 

 

 

12,648.006

38

Nhà máy nhiệt điện Nghi  Sơn 1 2x300MW.

Thẩm tra  Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh

-  Đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của Dự án sau thẩm tra TMĐT hiệu chỉnh

Coal Fired Thermal Power Plant Nghi Son 1 2x300MW

-  Appraisal on Total Investment Fund Estimation Revised.

-  Evaluation on Economical – Financial effects of the project after examining the Total Investment Fund Estimation

 

1.035,01

 

 

 

1,035..01

 

 

 

 

39

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 2x660MW

Thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Quang Trach 1 2x660MW

Appraisal on Feasibility Study Report

1860,691164

 

1860.691164

35.539,201240

 

35,539.201240

40

Nhà máy phong điện Phú Quý 8x1MW

Thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình

Wind Power Plant Phu Quy 8x1MW

Appraisal on Feasibility Study Report

22.8227

 

22,8227

422,220

 

422.220

41

Nhà máy phong điện 1 Bình Thuận 1 20x1,5MW.

-   Thẩm tra  Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh

-  Đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của Dự án sau thẩm tra TMĐT hiệu chỉnh

Wind Power Plant 1 Binh Thuan 1 20x1,5MW

ppraisal on Total Investment Fund Estimation Revised.

Evaluation on Economical – Financial effects of the project after examining the Total Investment Fund Estimation

 

83.29754

 

 

 

83,29754

1457,707

 

 

 

1457,707

42

Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 1x100MW

Hồ sơ mời thầu, Nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Na Duong 2  100MW

Consultancy Services Tender Document for  establishing   Feasibility Study Report

179,574932

 

179.574932

3501,7125

 

3501.7125

43

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 2x600MW

Thẩm tra Thiết kế cơ sở trong Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình (Hiệu chỉnh)

Coal Fired Thermal Power Plant Thai Binh 2 2x600MW

Appraisal on Basic Design of the Feasibility Study Report (Revised)

 

 

44

Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc

Thẩm tra   Dự án đầu tư xây dựng công trình

Submergad Oceanic cable line 110kV Ha Tien – Phu Quoc

Appraisal on Feasibility Study Report

 

 

45

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 2x600MW

Thẩm tra Thuyết minh dự án trong Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình (Hiệu chỉnh)

Coal Fired Thermal Power Plant Thai Binh 2 2x600MW

Appraisal on Project Report  of the Feasibility Study Report (Revised)

 

 

46

Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn 4x65MW.

- Thẩm tra  Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh

Hydro Power Plant Trung Son 4x65MW

- Appraisal on Total Investment Fund Estimation(Revised)

 

 

47

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 2x600MW

Thẩm tra  Tổng Dự toán

Coal Fired Thermal Power Plant Quang Trach 1 2x600MW

Appraisal on Total Investment Fund Estimation

 

 

48

Dự án Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng

Thẩm tra  Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình

Switchyard 500kV of Vung Ang Power Centre

Appraisal on Feasibility Study Report

 

                                                               

49

Dự án Sân phân phối 500kV  Trung tâm Điện lực Vũng Áng

Thẩm tra  Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Tổng Dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công

Switchyard 500kV of Vung Ang Power Centre

Appraisal on Technical Design – Total Estimation, Execution Drawing Design

 

                               

50

Dự án Sân phân phối 500kV, 220kV  Trung tâm Điện lực Long Phú

Thẩm tra  Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Tổng Dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công

Switchyard 500kV, 220kV  of Long Phu Power Centre

Appraisal on Technical Design – Total Estimation, Execution Drawing Design

 

                               

                51

Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 1x100MW

Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thì của Dự án đầu tư xây dựng công trình

Coal Fired Thermal Power Plant Na Duong 2  100MW

Appraisal on Effectiveness and  Feasibility of  construction investment project

 

 

52

Nhà máy phong điện Phú Quý 3x2MW

Thẩm tra  Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh và giá điện

Wind Power Plant Phu Quy 3x2MW

Appraisal on Total Investment Fund Estimation and power price

 

 

 

53

Nhà máy nhiệt điện An Khánh 2x50MW

Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục trạm bơm cấp nước bổ sung từ Sông Cầu vào Nhà máy nhiệt điện An Khánh

Coal Fired Thermal Power Plant An Khanh 2x50MW

Appraisal on detail design of the pump station supplying supplementary water from Cau river to the An Khanh thermal power plant

 

 

54

Nhà máy nhiệt điện An Khánh 2x50MW

Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy nhiệt điện An Khánh vào Hệ thống điện quốc gia.

Coal Fired Thermal Power Plant An Khanh 2x50MW

Appraisal on detail design of the 110kV transmission line connected An Khanh thermal power plant to the National power system

 

 

55

Nhà máy nhiệt điện An Khánh 2x50MW

Thẩm tra  Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh

Coal Fired Thermal Power Plant An Khanh 2x50MW

Appraisal on Total Investment Fund Estimation

 

 


CÁC DỰ ÁN CDM VECC ĐANG TRIỂN KHAI

 

 

Tên Dự án 

 Nội dung hoạt động của VECC

 

Project names

 Content of VECC’s  activity

 

Tổng Mức đầu t­ư

của Dự án

Total investment fund of project

Tr. USD

M. USD

Tỉ VN Đ

B. VND

1  

  Nhà máy thuỷ điện Sông Luồng 3- Tổng lượng CO2 là 350.196 tấn.

  - Tư vấn thiết kế dự án cơ chế phát triển sạch - 2010

   Hydro Power Plant Song Luong 3 – Total 350,196 CERS

  - To local consultancy on design of clean development mechanism project

 

 

2

 Nhà máy xử lý nước thải từ sản xuất tinh bột sắn và cồn Phú Mỹ - Tổng lượng CO2 là 616.000 tấn. .

 - Tư vấn thiết kế dự án cơ chế phát triển sạch - 2010

Waste water treatment project in Phu My Starch and Ethanol production plant - Total 616,000 CERS

- To local consultancy on design of clean development mechanism project

 

 

3

Nhà máy thuỷ điện Bá Phước- Tổng lượng CO2 là 1.107.262 tấn.

- Tư vấn thiết kế dự án cơ chế phát triển sạch - 2011

Hydro Power Plant Ba Phuoc – Total 1,107,262 CERS

- To local consultancy on design of clean development mechanism project

 

 

4

Nhà máy nhiệt điện trấu An Giang- Tổng lượng CO2 là 390.350 tấn.

- Tư vấn thiết kế dự án cơ chế phát triển sạch - 2011

Rice husk Thermal Power plant An Giang– Total 390,350 CERS

- To local consultancy on design of clean development mechanism project

 

 

5

Nhà máy thuỷ điện Nậm Cang- Tổng lượng CO2 là 385.696 tấn.

- Tư vấn thiết kế dự án cơ chế phát triển sạch - 2011

Hydro Power Plant Nam Cang – Total 385,696 CERS

- To local consultancy on design of clean development mechanism project

 

 
 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Phiên bản di động