RSS Feed for Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 04:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

 - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bố trí biên chế phù hợp với công tác pháp chế và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và tin học hóa cơ sở dữ liệu; bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; báo cáo kịp thời, đầy đủ công tác nêu trên và kết quả xử lý các sai phạm trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; rà soát, công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và những sai phạm trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động