RSS Feed for Trung tâm năng lượng Thứ ba 25/06/2024 13:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước

Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước

Mới đây, tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Nghiên cứu thành lập Trung tâm Năng lượng Tái tạo Việt Nam

Nghiên cứu thành lập Trung tâm Năng lượng Tái tạo Việt Nam

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 40/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thành lập Trung tâm Năng lượng Tái tạo nhằm giúp đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp luật, quản trị quốc gia trong lĩnh vực này.
Trung tâm năng lượng của miền Trung và bước đi của tỉnh Quảng Trị

Trung tâm năng lượng của miền Trung và bước đi của tỉnh Quảng Trị

Với đặc điểm khí hậu và địa hình, Quảng Trị được coi là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển công nghiệp năng lượng. Do đó, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị không ngừng cải thiện môi trường đầu tư bằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện các thủ tục hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng, tập trung vào thu hút, kêu gọi đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp năng lượng, bao gồm nhiệt điện và năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời).
Tìm đối tác đầu tư dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái

Tìm đối tác đầu tư dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái

Chính phủ đã chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành Trung tâm Năng lượng Tái tạo của cả nước (điện gió, điện mặt trời); đầu tư dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái; nghiên cứu Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná với quy mô phù hợp; ưu tiên xây dựng đồng bộ lưới điện truyền tải, tích hợp các dự án điện gió, điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia. Với Dự án Thủy điện Tích năng Bác Ái, Chính phủ đồng ý chủ trương tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để triển khai thực hiện đầu tư.
Phiên bản di động