RSS Feed for điện cho bên Thứ bảy 04/02/2023 09:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2012/TT-BCT, hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012. Mức hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh.
Phiên bản di động