RSS Feed for Chiến lược phát triển năng Thứ hai 27/05/2024 08:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: Rủi ro, thách thức và giải pháp

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: Rủi ro, thách thức và giải pháp

Nhằm tổng kết những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050", cũng như phân tích, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện trong các phân ngành điện, than, dầu - khí, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, từ đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin giới thiệu bài báo phản biện khoa học của PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam dưới đây.
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia [Kỳ cuối]

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia [Kỳ cuối]

Như đã phân tích trong kỳ trước, công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch các phân ngành năng lượng Việt Nam còn nhiều bất cập. Cơ chế chính sách đối với sản xuất kinh doanh năng lượng thì "nửa vời" giữa "theo cơ chế thị trường" và "kế hoạch hóa", chưa gắn với đảm bảo an ninh năng lượng, cũng như mục tiêu "hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh" đã đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Do đó, tình hình cung cầu năng lượng của Việt Nam luôn tiềm ẩn rủi ro... Vậy, đâu là giải pháp cho thực trạng nêu trên?
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia [Kỳ 2]

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia [Kỳ 2]

Tại Điều 2, Quyết định số 1855/2007/QĐ-TTg quy định Nhiệm vụ các bộ, ngành và các đơn vị liên quan, trong đó giao Bộ Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển ngành năng lượng và các phân ngành năng lượng: điện, than, dầu khí theo từng chu kỳ phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế đến nay không một chiến lược, quy hoạch nào của các phân ngành năng lượng: điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo được xây dựng căn cứ vào "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050".
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia [Kỳ 1]

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia [Kỳ 1]

Căn cứ vào Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050" theo Quyết định số 1855/2007/QĐ-TTg ngày 27/12/2007. Nhằm tổng kết những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chiến lược này, cũng như phân tích, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện trong các phân ngành điện, than, dầu - khí, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, từ đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin giới thiệu các bài báo phản biện khoa học của PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam dưới đây.
Phiên bản di động