RSS Feed for Quan điểm chỉ đạo mới của Đảng bộ PV GAS | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 11:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quan điểm chỉ đạo mới của Đảng bộ PV GAS

 - Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, gắn liền với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam và sự phát triển lâu dài của Tổng Công ty, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đề ra quan điểm chỉ đạo với phương châm “Bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, hành động”.

 

Trong những năm qua, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, luôn hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tập đoàn giao, duy trì là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước; cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Để tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu trong ngành công nghiệp khí, thực hiện chiến lược phát triển bền vững thương hiệu PV GAS đáng tự hào, Đảng ủy TCT đã đề ra những yêu cầu cụ thể cho năm 2018.

Trong đó, yêu cầu quan trọng nhất là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Tổng Công ty, nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, tạo đà cho việc hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tập thể và từng thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các cấp, người đại diện Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, chủ động tích cực tháo gỡ khó khăn của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên; tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc tại Cơ quan điều hành Tổng Công ty và các đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tại các ban, văn phòng, đơn vị cũng cần chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy định giờ giấc và quy chế làm việc; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ quy chế, quy trình xử lý công việc, hoàn thành đúng hạn, đạt hiệu quả cao đối với từng nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao cần hoàn thành và hoàn thành vượt mức được BCH Đảng bộ nhấn mạnh bao gồm: Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện có; đảm bảo hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; sản xuất và tiêu thụ LPG đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường công tác dự báo thị trường phục vụ việc nhập khẩu LNG; phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các hộ tiêu thụ nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho ngành công nghiệp khí.

Năm 2018 cũng là thời điểm hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển mảng kinh doanh LNG, trên cơ sở nhận những chỉ đạo mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về mảng kinh doanh này. PV GAS đặc biệt đẩy mạnh và chủ động triển khai việc nhập khẩu khí bằng hệ thống đường ống; tích cực triển khai công tác tái cấu trúc theo quyết định phê duyệt của Tập đoàn; rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động SXKD của PV GAS; nâng cao công tác quản trị; đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

BCH Đảng bộ PV GAS đã quyết định lấy năm 2018 là năm đột phá về công tác đầu tư xây dựng, tập trung với mức độ cao nhất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào các dự án quan trọng là: dự án tách Ethane, dự án đường ống dẫn khí mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt, dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2-giai đoạn 2, dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư tử Trắng và Cá rồng Đỏ, dự án Kho chứa LNG Thị Vải và nhập khẩu LNG khu vực Tây Nam bộ…

Nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, BCH Đảng bộ đã nêu lên những giải pháp trước mắt, đề nghị Ban lãnh đạo TCT có trách nhiệm cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức và đôn đốc triển khai. Theo đó, PV GAS xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra theo hướng đổi mới và quyết liệt hành động, chủ động đề ra các giải pháp đột phá, khả thi và bám sát quy hoạch, chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí và kế hoạch phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035.

Ban Lãnh đạo TCT tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; chú trọng việc quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị; thực hiện kịp thời việc quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Đặc biệt, cần tiếp tục chủ động kêu gọi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước tham gia đầu tư hệ thống nhập khẩu LNG, chế biến sâu,…; tham gia đầu tư/mua cổ phần/góp vốn vào các dự án khí trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn cung hỗ trợ hoạt động trong nước nếu dự án khả thi; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính; chỉ đạo các ban chuyên môn nhanh chóng làm việc với các cơ quan có liên quan, đàm phán với  khách hàng để chuyển đổi các hợp đồng mua bán khí trên cơ sở các nguyên tắc giá khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bám sát thực tế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và cung cấp khí.

PV GAS cũng tăng cường quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước để thu xếp nguồn vốn với chi phí tốt nhất, kịp thời, đủ cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý.

Việc đẩy mạnh phát huy sáng kiến, áp dụng những giải pháp công nghệ, quản lý tiên tiến được đề cao để phấn đấu tiết giảm tối thiểu 3% các khoản chi phí hợp lý được phê duyệt. Đảng ủy cũng chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự, công tác cán bộ, áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV GAS, nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty, gắn liền với việc phát triển thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu PV GAS; đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế hỗ trợ nhằm giảm thiểu tối đa khó khăn của một số đơn vị thành viên. Về công tác phối hợp, PV GAS chủ động và tích cực triển khai kế hoạch phối hợp với các cơ quan hữu quan, địa phương và các đơn vị để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các hệ thống công trình khí; thực hiện công tác an sinh xã hội gắn chặt với thương hiệu và đi vào thực chất.

BCH Đảng bộ cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp chủ động đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị việc xử lý trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu các lĩnh vực, các mảng hoạt động đã được phân công phụ trách, người đứng đầu các Ban chuyên môn/đơn vị thành viên, trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công.

 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong toàn Tổng Công ty quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên; đồng thời theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, các đơn vị phải kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty yêu cầu các các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, theo chức trách nhiệm vụ được phân công, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các đơn vị, lĩnh vực phụ trách. Đồng thời chủ động báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện.

Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong Tổng Công ty cũng được yêu cầu xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2018; chủ động tổ chức các phong trào, các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để có những giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu thấp nhất những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động