RSS Feed for PV GAS: Học tập và làm theo Bác là động lực tự nguyện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 17:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS: Học tập và làm theo Bác là động lực tự nguyện

 - Với phương châm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và trở thành động lực tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã từng bước trở thành công việc thường xuyên, tự giác của cán bộ đảng viên tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Triển khai tích cực, sáng tạo

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW và tổ chức đảng cấp trên ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai đến đảng viên và quần chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp như, qua các hội nghị chi bộ, hội nghị của các đoàn thể, mạng truyền thông nội bộ của đơn vị,…

Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

Trong các năm 2016 đến 2019, Đảng ủy PV GAS đã chỉ đạo tổ chức 4 hội nghị triển khai nội dung chuyên đề do Trung ương ban hành theo Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn TCT. Chuyên đề năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Căn cứ nội dung chuyên đề hằng năm và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, Đảng ủy PV GAS chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại của đơn vị, liên quan đến nội dung chuyên đề để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trong năm của TCT và đơn vị.

Với việc triển khai tích cực, sâu rộng, đã có nhiều hình thức hay, hiệu quả cao trong học tập theo gương Bác tại PV GAS. Cụ thể, Đảng bộ PV GAS bước đầu kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW4 khóa XI, TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với thực hiện 19 điều trong Quy định đảng viên không được làm, 8 điều cán bộ, đảng viên “cần gương mẫu đi đầu thực hiện” và 8 điều “cần nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống”. PV GAS cũng lồng ghép thực hiện học tập theo gương Bác thông qua các hoạt động cộng đồng, “đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện và gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ngoài ra, Đảng bộ PV GAS cũng chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục các thành viên trong tổ chức tích cực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác được PV GAS thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của PV GAS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Đặc biệt, một số cấp ủy trực thuộc Đảng bộ PV GAS như Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam, Đảng bộ Công ty Khí Cà Mau,… đã có nhiều sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền hoặc lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS” mang đặc trưng của đơn vị.

Những chuyển biến tích cực

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Đảng ủy PV GAS, qua 3 năm triển khai, việc học tập theo gương Bác đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần vào thành tích chung trong hoạt động SXKD của PV GAS. Trong những năm qua, PV GAS đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD; hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả, không để xảy ra sự cố lớn làm gián đoạn cấp khí, sản phẩm khí; công tác đầu tư, xây dựng cơ bản được triển khai tích cực; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt, nhất là trong năm 2018, 2019; công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao, việc làm được đảm bảo; công tác xây dựng, phát triển Đảng được quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Đảng bộ PV GAS liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” (2016, 2017), “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (2018); năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, nhất là Ban Thường vụ Đảng ủy từng bước được nâng cao, nội dung và phương thức lãnh đạo từng bước đổi mới.

Đối với các tổ chức đảng trực thuộc, từ năm 2016 đến 2018, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Bình quân hằng năm, hơn 98% đảng viên trong toàn Đảng bộ được xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ”; trong đó từ 10-15% đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Riêng năm 2018, có 25 tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 46 tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 158 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”,…

Qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, công tác của đa số cán bộ, đảng viên, tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo đã có những chuyển biến tích cực. Từng cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu đã nêu cao vai trò gương mẫu, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký phấn đấu “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những biện pháp cụ thể, khoa học gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bước đầu trở thành hành động tự giác trong đa số đảng viên của Tổng công ty.

Trong thời gian tới, Đảng ủy PV GAS định hướng sẽ căn cứ vào nội dung từng chuyên đề do Trung ương ban hành theo từng năm để các cấp ủy lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; việc tổ chức thực hiện phải gắn với quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra biện pháp và lộ trình thực hiện, đồng thời coi trọng công tác sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục và đề ra kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS xác định, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cần thực hiện kiên trì, quyết tâm, sáng tạo. Do đó, việc học tập theo gương Bác luôn là một nội dung quan trọng trong Chương trình công tác hằng năm của cấp ủy; và là nội dung lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể PV GAS trong từng năm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị của PV GAS và các đơn vị trực thuộc/thành viên để làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động