RSS Feed for PV GAS D đặt kế hoạch cổ tức năm 2019 là 18% | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/12/2023 03:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV GAS D đặt kế hoạch cổ tức năm 2019 là 18%

 - Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, tại TP. HCM, trong đó đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 18% vốn điều lệ.

Phát triển nguồn lực luôn là ưu tiên hàng đầu của PV GAS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tại đại hội, PV GAS D đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 

4/ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT PV GAS D thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với PV GAS (bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản).

5/ Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

6/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 

7/ Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Trong năm 2018, PV GAS D đã hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng sản lượng cấp khí trong năm đạt 977 triệu Sm3, vượt 12,7% so với kế hoạch, trong đó khí thấp áp đạt 619 triệu Sm3, vượt 8,6% so với kế hoạch; CNG đạt 358 triệu Sm3, vượt mạnh 20,6% so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 8.142 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và vượt 14,9% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng mạnh 16,6% so với năm trước lên mức 306,67 tỷ đồng, vượt 33,3% kế hoạch được giao; trong khi lợi nhuận sau thuế vượt đến 34,92% so với kế hoạch và ghi nhận ở mức 243,12 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với năm trước.

Năm 2019, PV GAS D tập trung vào các nhiệm vụ:

Thứ nhất, vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu trong mọi hoạt động.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa, dự báo, ấn định, cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng.

Thứ ba, hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt và chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Thứ năm, lập phương án kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp.

Thứ sáu, phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, nâng cao tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thứ bảy, quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ; tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ là 18%.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời và ghi nhận các câu hỏi, ý kiến đóng góp của cổ đông về các báo cáo liên quan, xoay quanh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, các dự án đầu tư xây dựng, chiến lược phát triển thị trường trong giai đoạn tới và các chương trình an sinh xã hội… Ban lãnh đạo PV GAS D cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định, phát triển của công ty trong các năm tới.

Trong năm 2019, PV GAS D tiếp tục tập trung phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên bằng đường ống, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống cung cấp khí cho khách hàng; bên cạnh đó tăng cường phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí từ đó mở ra hướng đi mới cho PV GAS D trong tương lai.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động