RSS Feed for Hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/07/2022 05:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX

 - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định về trách nhiệm, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được thành lập theo Quyết định 352/QĐ-TTg ngày 22/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở trao đổi, bàn bạc dân chủ, tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo làm việc thông qua các phiên họp định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban; thông qua lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản.

Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các cơ quan có lãnh đạo là Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động