RSS Feed for Đảng bộ PV GAS lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 11:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ PV GAS lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

 - Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù nhiều điều kiện khách quan không thuận lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và thực hiện giãn cách xã hội, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. 

Lãnh đạo cấp trên chúc mừng BCH Đảng bộ PV GAS, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 1/2020 đến giữa tháng 4/2020, Đảng ủy TCT đã chỉ đạo tổ chức thành công 72 đại hội các Chi/ Đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ. Việc chuẩn y kết quả bầu cử của các Chi/ Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy TCT được tiến hành kịp thời, đúng quy định, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ mới.

Ngày 14 -15/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công. Đây cũng là Đại hội điểm của toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, và thành công của Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của toàn TCT, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn PV GAS, là dịp để Đảng bộ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kiểm điểm sâu sắc, đánh giá đầy đủ việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và xác định các giải pháp chủ yếu mang tính đột phá cho nhiệm kỳ tới, đưa Đảng bộ vững bước phát triển.

Ngay sau Đại hội, các ấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tiến hành ngay việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2020, thành lập các Ban tham mưu, giúp việc công tác đảng nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đảng của cấp mình vào thực hiện.

Đảng ủy TCT đã tập trung quán triệt và lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy cấp trên nghiêm túc, kịp thời, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của TCT để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo việc xây dựng “Kế hoạch hành động” đối với người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể và “Cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2020” đối với đảng viên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn và các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của TCT được chú trọng; Động viên, khuyến khích, cổ vũ tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy TCT đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng phù hợp với quá trình tái cơ cấu TCT, cụ thể: Thành lập Chi bộ Chi nhánh Khí Hải Phòng và Chi bộ Chi nhánh kinh doanh LNG Việt Nam trực thuộc Đảng bộ TCT; Giải thể Chi bộ Công ty Cổ phần LNG Việt Nam; Đổi tên Đảng bộ Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc thành Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam. Tính đến ngày 30/5/2020, Đảng bộ TCT có 18 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 11 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở và 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy TCT) với tổng số 949 đảng viên.

Công tác phát triển Đảng được Đảng ủy TCT thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 15 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức 13 đồng chí; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí; tuyên dương và khen thưởng 06 Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, quy định, với định hướng nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy TCT và các cấp ủy, UBKT các đảng ủy trực thuộc. Đảng ủy TCT đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; chỉ đạo UBKT Đảng ủy TCT xây dựng, ban hành các văn bản làm cơ sở cho hoạt động của UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, UBKT Đảng ủy TCT xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

Ban Thường vụ, Đảng ủy TCT luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Công đoàn và Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; tạo mọi điều kiện để công tác đoàn thể hoạt động có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV và người lao động trong toàn TCT; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của TCT, xây dựng chương trình công tác hàng năm thiết thực và cụ thể. Nhờ đó, các tổ chức đoàn thể đã tích cực hoạt động, có đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT; phát huy vai trò trong việc tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Văn hóa doanh nghiệp; Thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ với người lao động;…

6 tháng đầu năm 2020, cùng với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X - nhiệm kỳ 2020-2025, một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của toàn PV GAS; Đảng ủy TCT đã luôn tập trung quán triệt và lãnh đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động