RSS Feed for Thăm dò địa chất Thứ sáu 12/04/2024 18:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công ty CP Địa chất mỏ-TKV: Thời cơ và thách thức

Công ty CP Địa chất mỏ-TKV: Thời cơ và thách thức

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi hoàn toàn, miền Bắc được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục và kiến thiết đất nước, xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, là hậu phương lớn, cùng với nhân dân cả nước tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sự nghiệp xây dựng đất nước thời điểm này đòi hỏi phải phát triển nhanh các ngành kinh tế vốn còn rất lạc hậu, trong đó có ngành khai thác khoáng sản, mà nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục và phát triển ngành khai thác than tại vùng mỏ Quảng Ninh, chính vì vậy đòi hỏi công tác thăm dò Địa chất luôn phải đi trước một bước nhằm đánh giá trữ lượng, chất lượng than và các điều kiện khác phục vụ cho thiết kế khai thác mỏ.
Phiên bản di động