RSS Feed for Nhóm nội biện Thứ hai 29/11/2021 06:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh

Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Phiên bản di động