RSS Feed for EVN SPC: Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 03:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN SPC: Chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên

 - Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) thời gian qua đã không ngừng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức đảng cũng như điều chỉnh, bổ sung, quy định chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc theo hướng: tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp.

EVN SPC: Sẵn sàng cho tình huống phụ tải đột biến tăng 
EVN NPC: Giải quyết kiến nghị tiền điện trong 24 giờ

Bằng việc thực hiện một loạt các giải pháp, EVN SPC bước đầu đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng năm 2015.

Vai trò người đứng đầu

EVN SPC đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” nhằm phát huy cao năng lực, trí tuệ,  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể đồng thời nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân được phân công theo đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2015, EVN SPC đã kết nạp được 10 đảng viên. Ảnh EVN SPC. 

Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo luôn thể hiện tính dân chủ, đoàn kết và có trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành các chủ trương đều được thảo luận, góp ý khi được sự thống nhất cao mới ban hành thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Tổng công ty luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của tập thể và cá nhân để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm không mang tính mệnh lệnh, không độc đoán, định kiến cá nhân.

Trong thời gian này, Tổng công đã tiếp tục thực hiện đề án về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ cho CBCNVC giai đoạn 2011 – 2015.

Để chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể EVN SPC đã đầu tư phát triển cơ sở vật chất nơi làm việc, đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lợi ích của người lao động

Cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc bộ Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã ban hành.

Trên cơ sở bộ Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty các đơn vị xây dựng và cụ thể hóa về cách ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và người lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tiển về chức năng nhiệm của mỗi đơn vị, gắn liền với đặc điểm tình hình thực tế, điều kiện lao động, việc làm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Đảng ủy EVN SPC đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, chính quyền và các đoàn thể tại đơn vị đây là một trong các tiêu chí để nhận xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Đảng ủy tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Từ những kết quả thực hiện chuyên đề năm 2014 Đảng ủy Tổng công ty đã đề nghị Đảng ủy khối khen thưởng 1 cá nhân điển hình giai đoạn 2011 – 2014; 3 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng có thành tích trong việc thực hiện chuyên đề năm 2014 và đang hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cho các tập thể các cá nhân ở cấp Tổng công ty.

Chú trọng chất lượng đảng viên

Những năm qua, Tổng công ty thường xuyên quan tâm, chú trọng đến đội ngũ công nhân lao động trực tiếp, cán bộ khoa học kỹ thuật, đoàn viên thanh niên ưu tú.

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã tổng kết công tác kiểm tra và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 số: 112-CTrKT/ĐUTCT ngày 16-4-2015; bản đăng ký thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 để UBKT Đảng ủy Tổng công ty và phụ trách công tác kiểm tra tại các đơn vị cơ sở chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát được Tổng công ty tập trung vai trò lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng Đảng. Việc rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên về việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra hai tổ chức; giám sát hai tổ chức. Kết quả cấp ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị  và thực hiện nghiêm việc thu nộp, sử dụng đảng phí theo quy định, chưa có phát hiện vấn đề gì cần xem xét xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 có 14 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp được 10 đảng viên, đã hoàn tất trình Đảng ủy khối 6 hồ sơ phát triển Đảng. Tuy nhiên vẫn còn 31 Chi bộ chưa kết nạp được Đảng viên mới.

Tình hình tham gia sinh hoạt tại địa phương của đảng viên tiếp tục được Tổng công ty triển khai Quy định 76 QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú.

Qua nhận xét đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 có 100% đảng viên lấy ý kiến địa phương nơi cư trú được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bên cạnh đó, với khối lượng quản lý và số lượng lao động lớn nhưng Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn có gắng sắp xếp việc làm theo đúng trình độ chuyên môn và sở trường công tác, hạn chế tăng lao động ở bộ phận gián tiếp để đảm bảo lao động luôn ở mức ổn định, có tỉ lệ hài hòa giữa lực lượng trực tiếp và gián tiếp.

Tổng công ty hạn chế việc tăng lao động đến mức thấp nhất, tăng năng suất lao động để tăng thu nhập cho người lao động, không để công nhân phải nghỉ chờ việc do không có việc làm.

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng luôn đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên đều được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc tham quan, nghỉ mát, điều dưỡng phục hồi chức năng cũng luôn được quan tâm…

Công tác tuyên truyền được các Chi, Đảng bộ triển khai có nề nếp theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy khối, các Đảng viên và người lao động quan tâm tham dự nên thường xuyên đạt tỷ lệ cao.

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước Đảng ủy Tổng Công ty phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Các buổi thông tin về  thời sự kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài nước được duy trì, biệt, trong 6 tháng đầu năm tổ chức hai2 chuyên đề thời sự trong nước và Thế giới cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

N.VĂN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động