RSS Feed for Đảng ủy EVNNPT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 30/01/2023 12:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng ủy EVNNPT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

 - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (nhiệm kỳ Đại hội XII) của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định: Nhiều năm qua, EVNNPT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy EVN giao, cả nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT đã báo cáo: Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, EVNNPT đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc lãnh đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Trong đó, Đảng ủy EVNNPT thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thông tin kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và tình hình hoạt động của ngành Điện, của EVNNPT.

Tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, đảm bảo kịp thời, đồng bộ với tỷ lệ trên 94,8% đảng viên được triệu tập và hoàn thành viết bài thu hoạch cá nhân.

Trên cơ sở chủ đề hàng năm của EVN, Đảng ủy EVNNPT cụ thể hóa và đề ra chủ đề hành động từng năm như: Năm 2015 là “Năng suất - Hiệu quả”; năm 2016 “Nâng cao năng lực quản trị và nâng cao chất lượng”;  năm 2017 “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”;  năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và năm 2019 là “Nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”.

Công tác quản lý và phát triển đảng viên được Đảng ủy EVNNPT quan tâm thực hiện tốt, đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 331 đảng viên, đạt 82,75% trên chỉ tiêu mức cao của Nghị quyết Đại hội đề ra, đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hiện tại, Đảng bộ EVNNPT có tổng số 1.939 đảng viên, tăng 239 đảng viên, bằng 114% so với tổng số đảng viên thời điểm Đại hội. Thực hiện cấp, phát thẻ đảng cho 370 đồng chí; xét, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 52 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được Đảng ủy EVNNPT thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Từ đầu nhiệm kỳ, tất cả các tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tỷ lệ tổ chức đảng TSVM bình quân các năm qua là 53,21%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân là 93,96%, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân là 15,1%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao các mặt trong công tác xây dựng của EVNNPT, trong đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Tập đoàn đưa ra. Trên cơ sở các Nghị quyết đó, Đảng bộ EVNNPT xây dựng chương trình hành động để triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chính vì thế, nhiều năm qua, EVNNPT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy EVN giao cả nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy EVNNPT tiếp tục bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn” - Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chỉ đạo.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã phát biểu: Đảng bộ EVNNPT là đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối DNTW giao quyền cấp trên cơ sở. Trong những năm qua, việc triển khai công tác xây dựng đảng đặc biệt là công tác phát triển đảng viên đã được EVNNPT thực hiện tốt. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, phát triển đảng được Tổng công ty đặc biệt chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tích cực; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định.

Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ EVNNPT tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đảng bộ dẫn đầu trong Đảng bộ EVN.

 Đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT. 

Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và EVN. Đồng thời trong thời gian đến, Đảng ủy EVNNPT sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ủy Khối và EVN tại Đề cương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo EVNNPT thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, xác định chất lượng công tác tổng kết kỳ này sẽ là tiền đề để nâng cao chất lượng xây dựng văn kiện, đặc biệt là Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ đó đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đúng đắn, khả thi và hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ EVNNPT phấn đấu xây dựng là một tập thể đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CBCNV;... gắn với triển khai thực hiện mục tiêu Chiến lược: “Phát triển EVNNPT đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Để đạt được mục tiêu Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy các đơn vị thành viên cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong các năm qua, tiếp tục bám sát, thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 và toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và đại hội các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động