RSS Feed for Chia cổ tức Thứ ba 24/05/2022 13:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV GAS dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30%

PV GAS dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức là 45% vốn điều lệ (so với kế hoạch là 30%), đến nay PV GAS đã tạm ứng 10%; dự kiến năm 2020 tỷ lệ chia cổ tức là 30% bằng tiền mặt.
Phiên bản di động