RSS Feed for Đánh giá tác động môi trường Trung tâm Điện lực Quảng Trạch | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đánh giá tác động môi trường Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

 - Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 3321/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án "Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch". Theo đó, phạm vi, quy mô của dự án này có tổng diện tích 250,5 ha.

Kiến nghị thay tổng thầu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1
Phát triển nhiệt điện than có đi ngược xu thế toàn cầu?

Cụ thể, giai đoạn 1, san gạt toàn bộ mặt bằng dự án, xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, bến nhập than số 1 đáp ứng tàu đến 100.000 DWT, cầu dẫn cho bến than và xây dựng đê chắn sóng, cao độ +8,5m.

Giai đoạn 2, san lấp mặt bằng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 với tổng diện tích san nền khoảng 44,8 ha, xây dựng bến nhập than số 2 đáp ứng tàu đến 100.000 DWT và cầu dẫn cho bến than.

Quyết định cũng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án với đơn vị liên quan.

Thứ nhất: Thi công xây dựng và vận hành các hạng mục của dự án phải đảm bảo đáp ứng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường.

Thứ hai: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của dự án, bảo đảm đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường.

Thứ ba: Xử lý, bảo đảm đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ quy định về giao thông đường thủy, phòng cháy, chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động; phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ - CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Đồng thời tuân thủ Quy định về quản lý tiếp nhận và xư lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam cũng như Quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Mặt khác, thực hiện chương trình giám sát, quan trắc môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác; lưu giữ số liệu giám sát, quan trắc để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Cuối cùng, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động